Byggbranschen och bostadsbolagen står inför stora utmaningar de närmsta åren. För att möta dessa nya krav anordnas nu en seminarieserie riktad till politiker och tjänstemän i hela Sverige, för att höja kunskapsnivån i frågan. Seminariet tar upp olika typer av lågenergihus, byggnadstekniska krav, det reviderade direktivet för byggnaders energiprestanda, kommande lagstiftning m.m.

”Den totala energianvändningen i vår bebyggelse utgör ca en tredjedel av all vår energiförbrukning. Att bygga energisnålt vid både nybyggnad och ombyggnad är en av de viktigaste åtgärderna vi kan göra för att lyckas uppnå våra energi- och klimatmål.  I denna process är de starka kommunerna och det offentliga mycket viktiga aktörer som kunniga beställare och pådrivare! Vi behöver höja kunskapsnivån över hela linjen!” säger Stefan Olsson, Energikontor Sydost.

Seminariet hålls på tre orter i sydost och inledningstalare är följande:

21 maj Mönsterås: Roland Åkesson, kommunstyrelsens ordf

22 maj Växjö: Bo Frank, kommunstyrelsens ordf

23 maj Karlshamn: Jan Bremberg, byggnadsnämndens ordf

Energikontor Sydost står värd för seminariet när det ges i sydostlänen och det hela finansieras av Energimyndigheten.

Ledande experter inom området presenterar bakgrund, erfarenheter från olika typer av lågenergihus, kostnader/ekonomi, byggkravsutredningen, EU-regler, BBR-krav, näranoll-strategi, klassning av byggnader, renovering av miljonprogrammet, nationell strategi, byggprocessen mm. Eftermiddagen koncentreras på tekniska lösningar, fönster, bjälklag, väggar, lufttäthet, ventilation, rör/kanaler, inomhusklimat mm och presentationer av bra exempel.

Programpunkter

09.00 Presentation av dagen – Stefan Olsson, Energikontor Sydost

09.05 Inledning med kommunens representant enl. ovan

09.15 Därför bygger vi lågenergihus

09.40 Vad är lågenergihus?

11.00 Renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet

11.30 Byggprocessen och hur komma igång

12.00 Lunch

13.00 Erfarenheter från ägande och förvaltning

21 maj Mönsterås: Huvudbiblioteket i Mönsterås

22 maj Växjö: Miljösmart plushus – Åsaliden 5

23 maj Karlshamn: Energisnålt byggande i trä

14.00 Så här bygger vi nya lågenergihus

15.00 Så här går det till att energieffektivisera miljonprogrammet

16.00 Slut

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56