Barometerindikatorn steg med hela 7,6 enheter till 113,4 i april. Samtliga sektorer steg och bidrog därmed till ökningen i indikatorn även om detaljhandelns ökning på hela 18 enheter utmärker sig särskilt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade med 3,3 enheter och läget är därmed fortsatt mycket starkt. Uppgången i april förklaras framför allt av företagens omdöme om varulagrens storlek. En bransch som utvecklats särskilt starkt i april är livsmedelsindustrin vars konfidensindikator steg med 13 enheter.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 3,0 enheter i april och ligger på 100,0. Uppgången förklaras av att byggföretagen redovisar mindre pessimistiska anställningsplaner än föregående månad.

Detaljhandelns konfidensindikator steg kraftigt i april. Den främsta förklaringen till ökningen på 18,3 enheter är stigande förväntningar på försäljningsvolymen de kommande månaderna. Ökningen förklaras även av att färre företag uppger att lagren är för stora, och av de senaste månadernas försäljningsvolym.

Även tjänstesektorns indikator ökade i april och pekar på ett starkt stämningsläge. Samtliga i indikatorn ingående frågor bidrog ungefär lika mycket till uppgången. Indikatorns nivå tyder på att läget inom tjänstesektorn är starkare än normalt.

Hushållens konfidensindikator steg med 5,8 enheter till 103,2 och har inte varit så stark sedan september 2018. Ökningen är bred då fyra av de fem ingående frågorna i indikatorn bidrog till ökningen. Både makro- och mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin respektive den egna ekonomin, steg med ungefär lika mycket som indikatorn.

 

Feb 2021

Mar 2020

Apr 2021

Diff

Barometerindikatorn

104,4

105,8

113,4

7,6

Tillverkningsindustri

114,7

117,7

121,0

3,3

Bygg- & anläggning

95,8

97,0

100,0

3,0

Detaljhandel

101,3

96,5

114,8

18,3

Tjänstesektorn

95,8

96,5

106,0

9,5

Hushåll

97,9

97,4

103,2

5,8

Mikroindex hushåll

100,7

99,2

104,4

5,2

Makroindex hushåll

98,1

98,8

104,4

5,6

 

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Johansson Tormod, enhetschef, 08-453 59 70
Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11

 


Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11