Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar de EU-medel man betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-stöd fungerar bra överlag, men årets revision visar på större fel i hanteringen än tidigare år.

Myndigheternas räkenskaper för hanteringen av EU-medel är tillförlitliga för de flesta programmen och det är få fel i utbetalningar till stödmottagarna. Det finns dock ett par tydliga undantag. För första gången under den aktuella programperioden har utbetalningarna inom två av de svenska programmen en felprocent över 2 procent, vilket är gränsen för när EU-kommissionen bedömer att hanteringen inte är tillfredsställande.
 
– ESV har dessutom hittat betydande brister i Jordbruksverkets förvaltningssystem för att fånga upp felaktigheter i sin hantering av EU-stöd, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV. Vi ser brister i de små programmen för hav och fiske samt lokalt ledd utveckling. Jordbruksverket har även ett it-system som inte fungerar tillräckligt bra för att säkra myndighetens utbetalningar till och återkrav från mottagarna inom jordbrukarstöden. ESV har uppmärksammat problemet under flera år och det är allvarligt att det kvarstår
 
– Även ESF-rådets förvaltningssystem har påtagliga brister. Deras felaktiga utbetalningar rör inte så stora belopp sett till de totala EU-medlen som kommer till Sverige, men det har funnits betydande systematiska felaktigheter i hanteringen av de aktiviteter där myndigheten själv deltagit i arbetet genom upphandlade projekt, säger Ulrika Bergelv.
 
Alla ansvariga myndigheter ska årligen lämna sina räkenskaper för hanteringen av EU-stöd och en så kallad förvaltningsförklaring som försäkrar och bekräftar att uppgifterna är rättvisande, fullständiga och korrekta. I år har ESV reserverat sig mot Jordbruksverkets redovisning av räkenskaperna och mot ESF-rådets hantering.

Program med bristande hantering

Förvaltande myndighet Svenska ESF-rådet

Förvaltande myndighet Jordbruksverket

Ansvarig myndighet och behörigt utbetalningsställe är Jordbruksverket

MER INFORMATION

Revision av EU-medel i Sverige

Svenska myndigheter administrerar drygt 12 miljarder kronor i stöd från EU varje år. ESV är den nationella revisionsmyndigheten för EU:s fonder med så kallad delad förvaltning. Det innebär att EU-kommissionen har det övergripande ansvaret för fonderna men att medlemsstaten Sverige ansvarar för genomförandet i Sverige. ESV lämnar varje år en rapport och ett uttalande till kommissionen om EU-medlen i fonderna har använts på rätt sätt.

Programperioder

EU-kommissionens budget utgår från en sjuårsperiod. Därför är förvaltningen av EU-medel uppdelad på olika programperioder. Finansieringen av en programperiod följer samma periodicitet som budgeten, det vill säga sju år. Nuvarande programperiod är 2014–2020.

ESV:s rapporter

Årsrapporter och uttalanden 2020

Om Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet och arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV finns i Stockholm och har cirka 150 medarbetare.Kontakt


Jerker Jonsson

utredare

Jerker.Jonsson@esv.se

08-690 43 98

Marcus Forsgren

Presskontakt

marcus.forsgren@esv.se

08-690 43 19

072-203 42 70