Svensk BNP minskade oväntat det andra kvartalet i år. Samtidigt föll sysselsättningen för andra kvartalet i rad och det är nu tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas. Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturuppdatering som publiceras i dag.

I den svenska tillverkningsindustrin har stämningsläget försämrats snabbt den senaste tiden och indikatorer pekar på att exportorderingången minskar. Risken för en ytterligare upptrappning av det internationella handelskriget, brexit och konflikterna i Mellanöstern skapar osäker-het och försämrar tillväxtutsikterna på ett globalt plan, inte minst i Europa. Om något bedöms riskerna ha ökat under sommaren. 

Sammantaget innebär detta att utsikterna för den svenska ekonomin nu ser något sämre ut än i juni. 

Högkonjunkturen bedöms ändå bestå i år, men den ebbar gradvis ut nästa år. Inflationen faller tillbaka i år och blir något lägre än 2 procent både i år och nästa år. Lägre räntor i omvärlden bidrar till att Riksbanken avvaktar med nästa räntehöjning till hösten 2020. Det faktiska offentligfinansiella sparandet minskar i år till 0,1 procent av BNP, vilket är lågt för att vara i en högkonjunktur. 

Budgetutrymmet för nästa år är i det närmaste obefintligt enligt Konjunkturinstitutets beräkningar. Budgeten väntas ändå innehålla ofinansierade åtgärder om drygt 20 miljarder kronor, vilket innebär att finanspolitiken i stort sett blir neutral. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar innebär detta att det strukturella, det vill säga det konjunkturjusterade, offentligfinansiella sparandet blir nära noll nästa år.

Läs konjunkturuppdateringen: www.konj.se

För ytterligare information, kontakta:
Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef, 08-453 59 72 
Anders Hansson, kommunikatör, 08-453 59 77

 


Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11