Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse har fattat beslut om övergripande budget för kommande år. Sjukhuset får ett tillskott på 2,5 procent i budgeten, men har samtidigt betydande utmaningar med ökande kostnader för exempelvis läkemedel.

Sjukhusets sex områden har under hela 2019 arbetat för att nå en ekonomi och verksamhet i balans, och arbetet måste fortsätta även under kommande år. Ökande kostnader för läkemedel är en av de utmaningar som Sahlgrenska Universitetssjukhuset har att hantera – de totala kraven på effektiviseringar är omkring 500 miljoner kronor. Samtidigt får sjukhuset årligen mer pengar att röra sig med – 2020 års budget ligger på totalt 18,2 miljarder kronor, motsvarande summa för 2019 var 17,8 miljarder kronor.

– Sjukhuset har under hela året tagit emot och behandlat fler patienter än planerat. Nästa år finns möjlighet att förvärva ytterligare medel i ersättning från regionen om sjukhuset fortsätter att leverera lika mycket sjukvård som i år, säger ekonomidirektör Anders Glansén.

Utvecklingen inom sjukvården går snabbt framåt. De medicinska resultaten är mycket goda, tack vare nya läkemedel och behandlingsmetoder som bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhusets medarbetare utvecklar och forskar fram tillsammans. Samtidigt skjuter läkemedelskostnaderna i höjden. Sahlgrenska Universitetssjukhuset står här inför samma problem som resten av sjukvårds-Sverige och i en nationell jämförelse hanterar sjukhuset utmaningarna förhållandevis väl. Sahlgrenska Universitetssjukhusets senaste månadsrapport visar att resultatet var positivt för den enskilda månaden. Det beror till stor del på högre ersättning för sjukhusets överproduktion, enligt ett nytt beslut i Västra Götalandsregionen. Budgetavvikelsen för hela året till och med oktober är -0,7 procent, eller -107,6 miljoner kronor.

– Med tanke på de utmanande ekonomiska förutsättningarna för sjukvården i hela landet, klarar sig sjukhuset väldigt bra. Nuvarande underskott är mindre än en procent av vår totala omsättning. Det är en följd av att vi arbetar strukturerat utifrån de förutsättningar vi har. Vi har också behandlat fler patienter än någonsin tidigare, säger styrelseordförande Henrik Ripa.

Antalet nettoårsarbetare, summan av de anställdas sysselsättningsgrad, behöver minska kommande år. Det handlar då om att minska bemanningen genom naturlig avgång, till exempel vid pensionsavgångar eller vikariat som löper ut – något varsel är inte aktuellt. Inom vissa verksamheter kan det också fortsatt krävas nyanställningar. Totalt sett sänks målet för antalet nettoårsarbetare med 150 jämfört med målet under 2019.

Under 2020 fortsätter arbete för att förbättra tillgänglighet, korta köer och stärka vårdproduktion i egen regi. Exempel på områden med särskilt fokus under 2020 är:

  • Fortsatt arbete med digitala lösningar, som en del av regionens omställningsarbete syftar digitalisering och utskiftning till möjligheter för förbättrad tillgänglighet.
  • Nya arbetssätt, för att trygga den framtida kompetensförsörjningen och utveckla vården.
  • Akututvecklingscentrums vårdplatsutredning pågår och kommer vara en strategisk viktig komponent i det fortsatta sjukhusövergripande vårdplatsarbetet.

Den detaljerade budgeten på verksamhetsnivå för 2020 tas upp på sjukhusstyrelsen den 18 december.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 sahlgrenskaKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000