Under 2020 ställde myndigheterna på kort tid om till en i stora delar digital verksamhet. En omställning som bland annat återspeglas i den stora minskningen av koldioxidutsläpp från flygresor. Övergången till hemarbete har inneburit minskad miljöpåverkan från kontorsverksamheten.

Covid-19-pandemin har påverkat resultatet i redovisningen av miljöledningsarbetet, särskilt de rapporterade koldioxidutsläppen och antal digitala möten. Antalet digitala möten sköt i höjden och flera myndigheter rapporterar också om digitala satsningar som olika typer av e-tjänster. Miljöpåverkan från kontorsverksamheten har minskat som en följd av hemarbete i stor omfattning.

Reserestriktionerna 2020 medförde att koldioxidutsläppen från flygresor minskade med över 70 procent. Även utsläppen från bilresor har minskat något men för enskilda myndigheter finns även exempel på ökade utsläpp. De största utsläppen rapporteras från användning av maskiner och övriga fordon där koldioxidutsläppen har ökat sedan 2019. Förklaringen är främst en ökad byggnation och anläggning av infrastruktur.

– Pandemin har visat att statliga myndigheter snabbt kan ställa om till nya arbetssätt och minska miljöpåverkan. Genom innovativa lösningar strävar staten efter att vara ett föredöme i arbetet för en hållbar samhällsutveckling, säger Björn Risinger, Naturvårdsverkets generaldirektör.

En positiv förändring mellan 2019 och 2020 är att andelen förnybar el och förnybar energi har ökat. Under samma period har myndigheternas totala energianvändning minskat från 2,7 till 2,5 TWh. En viss del av minskningen kan gå att härleda till verksamhetsförändringar kopplade till pandemin men även genomförda åtgärder för att minska påverkan och mätnings- och rapporteringstekniska orsaker kan ha spelat in.

− Nu öppnas en möjlighet för myndigheter att fortsätta den omställningsprocess som har startat under pandemin och hitta långsiktigt hållbara lösningar som kan ge positiva effekter i miljön, avslutar Björn Risinger

Redovisningen, som lämnas till regeringen, bygger på 187 statliga myndigheters rapporter med uppgifter om myndighetens utsläpp från tjänsteresor, maskiner och transporter, energianvändning samt miljökrav i upphandling. Myndigheterna ska även rapportera hur de uppfyller sina mål för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan samt hur de har integrerat miljöfrågor i sin verksamhet. För att stödja myndigheterna i miljöarbetet och följa upp positiv och negativ miljöpåverkan finns en miljöledningsförordning.

Läs mer i rapporten

Mer information om miljöledningsarbetet

För ytterligare information, kontakta:

Jannica Häggbom, handläggare Miljömålsenheten, 010-698 12 91, jannica.haggbom@naturvardsverket.se

Björn Pettersson, handläggare Miljömålsenheten, 010-698 11 74, bjorn.pettersson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 650 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63