På grund av den pågående pandemin har styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutat att tillfälligt lägga planering av planerade åtgärder för en ekonomi i balans åt sidan. I dagsläget är det viktigt att styrelsen skapar möjligheter för sjukhusledningen att kunna balansera mellan planerad och nödvändig behandling samt det akuta patientflödet. Detta beroende på ett ökat tryck på grund av covid-19

-Verksamhetscheferna har i nuläget fokus på att hantera och begränsa pandemins konsekvenser och arbetet med åtgärder för en ekonomi i balans har tillfälligt avstannat, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

 

Det kommer att märkas

Troligtvis får det även betydande konsekvenser att en stor del av den planerade vården har ställts in. Både inställda besök och operationer kommer att påverka måluppfyllelsen för tillgängligheten negativt och kostnaderna för att komma ikapp med det produktionsbortfall som uppstått är troligtvis också betydande. En positiv effekt av de åtgärder som nu vidtas med anledning av pandemin är att antal digitala besök och telefonbesök ökat, ett arbetssätt som är önskvärt ur ett kostnads- och produktivitetshänseende och som påskyndats av rådande omständigheter.
-Det här är oumbärlig information för oss i styrelsen, vilket gör att vi hela tiden aktivt kan följa utvecklingen av situationen inom verksamheten och på så sätt också fatta väl underbyggda beslut som är till gagn för Skaraborgs Sjukhus, dess medarbetare och medborgarna, säger Pär Johnson.

Tillgänglighetsmålet läggs tillfälligt åt sidan

Skaraborgs Sjukhus har från 2020-03-12 försatts i stabsläge på grund av den pågående pandemin. Med anledning av detta har styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutat att tillgänglighetsmålet för Skaraborgs Sjukhus tillfälligt läggs åt sidan och den planerade vården dras ner till förmån för den akuta vården och vårdplatstillgången. Beslutet gäller tillfälligt med uppföljning varje vecka så länge åtgärden behövs.
-Detta görs för att sjukhuset ska kunna omfördela resurser från den planerade till den akuta vården, vilken prioriteras i dagsläget med anledning av pandemin, säger Pär Johnson, styrelseordförande Skaraborgs Sjukhus.

Förändring av anställningsprövning

Omprioriteringar på grund av den pågående pandemin behöver nu göras i hälso- och sjukvården för att frigöra resurser för omhändertagande i akutvården och säkerställa vårdplatstillgången. Som ett led i detta krävs samtligas arbetsinsatser och därmed görs en justering i arbetssättet för anställningsprövning. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger därför sjukhusdirektören i uppdrag att tillfälligt förändra i anställningsprövningen för visstidsanställda och timanställda med anledning av den pågående pandemin, som längst fram till 2020-08-31.
Från 2020-06-01 till 2020-08-31 gäller sommarrutinen för anställningar (semestervikariat) inför sommaren 2020.
-Vi måste göra allt vi kan nu, inklusive nödvändiga förändringar, för att verksamheten ska få de förutsättningar som krävs när situationen förändrats så drastiskt i hela samhället. Arbetsmiljön är a och o för våra medarbetare,så att man på ett säkert och tryggt sätt kan utföra sitt ovärderliga arbete, säger Skaraborgs Sjukhus ordförande, Pär Johnson.

Kontakt: Pär Johnson (L), ordförande, 0709 42 30 13 

Susanne Berglund (S), vice ordförande, 0706-96 95 61

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus, 070-938 36 38.

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Bifogade filer

 ReleaseKontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62