Eskilstuna arbetar långsiktigt för att klara bostadsbyggandet i en växande kommun och just nu pågår planuppdrag för 2500 nya bostäder.

Det råder brist på bostäder i Eskilstuna och arbetet för att främja bostadsbyggandet har hög prioritet i kommunen. Under 2015 påbörjades 385 bo­städer vilket är fler än målet för förra året. Hittills i år har detaljplaner för 170 bostäder beslutats och planer för ytterligare 2500 bostäder pågår. Antalet inkommande samt beviljade bygglov och förhandsbesked ligger fortsatt högt.

Klara detaljplaner för byggrätter i Eskilstuna maj 2016:

 • Detaljplanen för kvarteret Skolmästaren har vunnit laga kraft (cirka 140 bostäder).

 • Detaljplanerna för Nordstjärnan 13 har vunnit laga kraft (cirka 85 bostäder)

 • Detaljplanen för Fäktaren 2 har vunnit laga kraft (cirka 30 bostäder)

 • En detaljplan i Mesta 6:40 i Borsökna (cirka 60 bostäder) har godkänts av stadsbyggnadsnämnden och förväntas antas av Kommunfullmäktige under våren.

 • Detaljplanen för kvarteret Nätet i stadsdelen Norr vann laga kraft 2015 och förberedelser för byggstart av första etappen pågår. Planen möjliggör totalt cirka 1000 nya bostäder.


 • Se även bifogad karta, alternativt alla gällande och pågående planer på www.eskilstuna.se/planera under Detaljplanering.

  - Vår ambition om att vara en attraktiv stad kräver att vi utmanar och utvecklar vårt arbete med att bygga det hållbara Eskilstuna. Därför är det glädjande att vi nu ser ett ökat intresse för att bygga i Eskilstuna och att vi har allt fler plan- och bygglovsärenden på gång, säger Sarita Hotti ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

  Inom pågående detaljplaner finns även nya äldreboenden, skolor och förskolor med så att tillgång på platser för det långsiktiga behovet säkras. Just nu planeras för cirka 114 nya platser för äldre i särskilda boenden under 2016 och ytterligare utbyggnad av cirka 100 nya boendeplatser till år 2018. 

  Under 2015 stod det kommunala bostadsbolaget Kommunfastigheter för drygt hälften av bostäderna som byggdes i Eskilstuna. För att klara efterfrågan behöver vi locka fler byggintressenter och som en del i det arbetet bjuder kommunen in till Byggforum den 26 maj - en mötesplats för aktörer som är intresserade av att satsa i Eskilstuna. Läs mer: http://www.eskilstuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Stadsplanering-och-byggande/Projekt/Stadsforum/Byggforum-2016/

  Fakta:

  • Planer för 170 nya bostäder är beslutade under 2016.

  • Totalt pågår planuppdrag för att möjliggöra ca 2 500 nya bostäder.

  • Målet är 300 nya lägenheter/år fram till 2030 enligt kommunens utbyggnadsstrategi, beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-17. Utbyggnadsstrategin innebär bland annat att skapa en tätare och mer sammanhållen stad i enlighet med översiktsplanen.

  • Under januari och februari 2016 ökade befolkningen i Eskilstuna kommun med 183 personer. Ökningstakten för de tolv senaste månaderna har varit 1 100 personer.

  Illustration AQ Arkitekter

  För ytterligare upplysningar kontakta Eskilstuna kommun Kristina Birath miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Eskilstuna kommun telefon 070-086 60 31 eller Marianne Hagman, förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen, telefon
  072-146 77 03.

  Eskilstuna har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.

  Kontakt