Vid styrelsesammanträdet 28 november konstaterades att det finns flera utvecklingskurvor som pekar åt rätt håll för Skaraborgs Sjukhus, för närvarande:

>Kostnadsutvecklingen var 2,9 procent i oktober 2019 – den låg på 8,6 procent vid samma tid 2018.

 • Antal nettoårsarbetare fortsätter att minska och uppgår i oktober till 3 752 - för ett år sedan var siffran 3 855. Detta är den främsta bidragande orsaken till den sjunkande kostnadsutvecklingen. Detta resulterade i att styrelsen fattade beslut om att häva anställningsstoppet vid Skaraborgs Sjukhus.
 • Stor positiv budgetavvikelse i oktober månads resultat tack vare att sjukhuset erhållit extra ersättning för produktion över taknivå enligt vårdöverenskommelse för perioden januari-oktober, vilken bokförts i oktober.
 • Den ekonomiska helårsprognosen för Skaraborgs Sjukhus är oförändrad och ligger på -150 miljoner kronor.

  -Det här är naturligtvis ett mycket glädjande resultat, som visar att vi är på rätt väg med arbetet inom Skaraborgs Sjukhus och att vi nu kunde häva anställningsstoppet. Det beror på alla skickliga medarbetare som lägger ned mycket tid och kraft för att skapa en bra verksamhet med stark framtidstro, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

  Skaraborgs Sjukhus godkänner vårdöverenskommelsen

  Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner vårdöverenskommelse 2020 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Vårdöverenskommelsen utgår från regionfullmäktiges budget, regionövergripande beslut när det gäller vårdens innehåll och utveckling samt hälso- och sjukvårdsnämndernas mål- och inriktningsdokument. Vårdöverenskommelsens giltighetstid är ett år, 2020-01-01 – 2020-12-31.

  I vårdöverenskommelsen preciseras de uppdrag, de vårdvolymer och den ersättning som ingår i Skaraborgs Sjukhus vårduppdrag. Efter indexuppräkning samt reducering av öppenvårdens andel av kompletteringsbudget 2015 innebär vårdöverenskommelsen att den totala vårdersättningen höjs med cirka två procent för att täcka 2020 års prisökningar. Ersättningstaket för 2020 är 3,8 miljarder kronor.

  -Det är glädjande att vi har kommit fram till det här beslutet. Det har tagit tid, men ibland är det bättre att skynda långsamt för att nå fram till en överenskommelse som är bra för våra patienter, säger styrelseordförande Pär Johnson.

  Detaljbudget 2020 för Skaraborgs Sjukhus

  Skaraborgs Sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget för 2020 och vårdöverenskommelse 2020 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. SkaS uppdrag preciseras i vårdöverenskommelsen, där det övergripande uppdraget är att ge akut och planerad vård till invånare i Västra Götaland. Sjukhuset har även ett omfattande utbildningsuppdrag samt uppdrag att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet. Detaljbudgeten beskriver hur SkaS planerar att arbeta med de prioriterade mål och de fokusområden med relevans för SkaS verksamheter som beslutats i regionfullmäktiges budget.

  -En stor utmaning för kommande år är att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås, säger styrelseordförande Pär Johnson.

  Bedömningen inför 2020 är en ingående ekonomisk obalans om cirka 150 miljoner kronor. För en hållbar ekonomi är strategin att fortsätta påbörjade förändrings- och utvecklingsarbeten inom nedanstående områden:

  • Nya vårdformer och optimal vårdstruktur
  • Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och effektiva processer
  • Kompetensförsörjning
  • Produktions- och kapacitetsplanering
  • Förbättrad patientsäkerhet med färre vårdskador
  • Inköp och avtal
  • Prioritering,
  • Effektiv läkemedelsanvändning
  • Lokaleffektivisering
  • Under 2020 kommer även fokus vara på det regiongemensamma arbetet för vårdens omställning.

  Nedanstående aktiviteter kommer att prioriteras särskilt:

  • Säkerställa införandet av digitala invånartjänster
  • Stärka och utveckla närsjukvårdsteamen i Skaraborg
  • Utveckla samverkan internt och med andra vårdgivare kring arbetet för patienter med komplexa vårdbehov

  -Under hösten 2019 har styrelsen för SkaS tillsammans med östra hälso- och sjukvårdsnämnden påbörjat ett målbildsarbete, där mål och inriktning för specialistvården i Skaraborg tas fram gemensamt. Utgångspunkten är bland annat vårdens omställningsbehov. Detta arbete fortsätter under 2020, säger Pär Johnson.

  17 utbildningstjänster för sjuksköterskor

  I regionfullmäktiges budget för 2020 är 75 miljoner kronor avsatta för satsning på specialistutbildning för sjuksköterskor i bristyrken. Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har tilldelats medel från personalutskottet motsvarande 17 utbildningstjänster, enligt beslut i regionstyrelsen. Fördelningen av utbildningsbefattningar ser ut så här:

  • barnmorska - 2 befattningar heltidsstudier
  • psykiatri - 2 befattningar halvfart
  • hälso- och sjukvård för barn och ungdom - 1 befattning
  • operationssjukvård - 4 befattningar halvfart (2 befattningar heltidsstudier).
  • hälso- och sjukvård för barnmorska - 1 befattning heltidsstudier
  • barn och ungdom - 1 befattning halvfart
  • operationssjukvård och intensivvård - 6 befattningar halvfart.

  Utbildningarna genomförs enligt konceptet utbildningsbefattning och omfattar studier i första hand på halvfart. I de fall en specialistutbildning inom ett bristyrke inte finns på halvfart är helfartsstudier ett godtagbart alternativ. Utbildningar utanför Västra Götaland är ett godtaget alternativ då en utbildning inte ges på något av lärosätena inom länet.

  -Mycket glädjande att den här satsningen genomförs. Den stärker kompetensen bland sjuksköterskorna inom SkaS och innebär att vi får ännu skickligare medarbetare, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

  Skaraborgs Sjukhus godkänner tilläggsöverenskommelsen

  Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner tilläggsöverenskommelse 2020:1 om kompletteringsbudget. Regionfullmäktige beslutade 21 november 2017 om kompletteringsbudget för år 2018 samt en flerårsplan 2019 och 2020. Till följd av detta tecknas en tilläggsöverenskommelse mellan styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2020.  Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus tilldelas 42, 7 miljoner kronor.

  -Kompletteringsbudgetens syfte är att stärka de ekonomiska förutsättningarna för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus att tillgodose en god vård, hög medicinsk kvalitet och ökad tillgång till vård för befolkningen i Skaraborg, säger ordförande Pär Johnson.

  Fastighetsöverenskommelse klar

  Fastighetsöverenskommelsen (FÖK) är en ettårig överenskommelse mellan Skaraborgs Sjukhus och Västfastigheter om de tjänster Västfastigheter ska leverera till förvaltningen; inklusive uppskattade volymer och kostnader. Fastighetsöverenskommelsen omfattar både de tjänster Västfastigheter levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Västfastigheter. Till grund för FÖK ligger styrmodellen ”Servicesamspel Ledningsstruktur Västfastigheter” som beslutas av regiondirektören.

  Avtalstiden i FÖK är ett år utan möjlighet till uppsägning. Detta innebär att även priser på ingående tjänster kommer vara låsta under samma tid. Kostnaden för interna och externa hyresavtal uppgår till 275 057 000 kronor där förändringen mot föregående år är, förutom indexhöjning, ombyggnation av vårdavdelningar samt del av år för nybyggnation i Skövde. I summan ingår även tomställning av lokaler samt avräkning för evakueringslokaler.

  -Fastighetsöverenskommelsen är en viktig del av den totala verksamheten och det är bra att nu ha den på plats, säger Pär Johnson.

  Investeringsplan för utrustning och funktionsförändring

  Investeringsplanen utgår från behovet av utrustning utifrån framtagna utbytesplaner samt behov av funktionsförändringar i sjukhusets lokaler. Planen omfattar även planerade behov av nyinvesteringar samt en reservering för haverier och andra oförutsedda investeringsbehov som kan uppstå under verksamhetsåret. Investeringsnivåerna är inom ramen för regionstyrelsens beslut om fördelning av låneramar för investeringar 2020, 65 miljoner kronor för utrustningsinvesteringar och 10 miljoner kronor för funktionsförändringar i lokaler. Beviljad investeringsram ligger betydligt lägre än identifierat behov av investeringar. En risk- och konsekvensanalys har lämnats in till koncernkontoret.

  Under 2020 kommer de större investeringarna att utgöras av återinvestering i medicinsk utrustning enligt utbytesplan. De större posterna i utbytesplanen är utbyte av utrustning för bilddiagnostik, totalt 17,2 miljoner kronor. Utbyte av utrustning till operation- och anestesiverksamheten för 7,0 miljoner kronor och utbyte övrig medicinsk utrustning för 23,4 miljoner kronor där största posterna är byte av patient- och ambulansövervakning för 16,5 miljoner kronor. Utbytesplanen för medicinsk utrustning uppgår till totalt 48,6 miljoner kronor.

  Andra större poster i 2020 års investeringsplan är inköp av icke medicinsk utrustning i samband med lokalförändringar till följd av PCB-sanering och om-/nybyggnation i fastigheter, totalt 16,5 miljoner kronor. Här är den största posten inköp till PCB-sanerade och ombyggda vårdavdelningar.

  -Ska vi kunna bedriva en god hälso- och sjukvård är det en förutsättning att medarbetarna har tillgång till rätt utrustning. Nya investeringar i verksamheten kommer alltid vara viktiga, idag och i framtiden, säger Pär Johnson.

  Förändringar för bästa möjliga specialistsjukvård

  För att skapa bästa möjliga förutsättningar för specialistsjukvård för invånarna i Västra Götaland  följer Skaraborgs Sjukhus med sin tid och utveckling.  Med större enheter förväntas lokaler och bemanning kunna användas mer effektivt och därmed även minska kostnaderna.

  En förändring är att minska antalet internmedicinska vårdplatser med fem vårdplatser inom SkaS Lidköping och nuvarande tre vårdavdelningar omformas till två större vårdenheter om 28 vårdplatser vardera. Samtidigt utökas område kirurgi med tre vårdplatser. Dessutom tomställs lokaler.

  - Vi provar många olika hypoteser med många inblandade och landar nu i en lösning som skapar trygghet och möjligheter för framtiden. Jag är nöjd att många förslag varit på bordet och att många förslag testats. Nu går vi vidare med denna lösning, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

  Förändringarna i Lidköping förväntas leda till minskade lokalkostnader med cirka en miljon kronor per år, som ger resultat från och med januari 2021samt minskade bemanningskostnader med cirka tio miljoner kronor. De risker som identifierats kan, till exempel, förebyggas genom utbildningsinsatser för personal för att öka kompetensen, utveckla närsjukvårdsteamets uppdrag och omsorgskoordinatorns uppdrag.

  -Vi lever i en föränderlig värld och sjukhusvården måste följa med så att vården kan fortsätta att utvecklas, säger Pär Johnson.

  Handlingsplan framtagen för närsjukvårdsteam

  Skaraborgs Sjukhus har på uppdrag av östra hälso- och sjukvårdsnämnden tagit fram ett förslag till handlingsplan för hur arbetet med närsjukvårdsteam ska utvecklas och säkerställas. SkaS har därför intensifierat arbetet med att hitta former för hur närsjukvårdsteamen ska kunna arbeta i robustare former ur ett kompetensförsörjningsperspektiv samtidigt som metoder från teamen säkerställs utifrån den evidens och erfarenhet som finns.

  Uppdraget har diskuterats med berörda verksamhetschefer och med medarbetare som har lång erfarenhet av att arbeta i närsjukvårdsmodellen. Målsättningen är att inrätta fyra team i Skaraborg med fast förankring på sjukhusets verksamhetsområde inom medicinsk somatisk vård M1, M2, M3 och M4. Det behöver nogsamt förankras och utredas hur ett annat robustare system för modellen kan tryggas. Idag ser uppbyggnaden av primärvårdens hemsjukvårdsläkare annorlunda ut än då närsjukvårdsteamen startade i Skaraborg. Detta medför att arbetet har andra förutsättningar och SkaS har även som målsättning i detta uppdrag att se över hur närsjukvårdsmodellen kan stödja arbetet med ett bättre omhändertagande av den större gruppen av patienter med komplexa vårdbehov.

  Uppdraget som verksamheterna nu arbetar med inom medicinklinikerna är att se över hur organisation för teambaserad närsjukvård kan tas fram inom respektive verksamhetsområde. Arbetssättet ska uppfylla kriterier för närsjukvårdsteam, det vill säga utgå från patientens/personens fokus, dokumenteras i en sammanhållen individuell vårdplan, och vidare bygga på en integrerad och koordinerad vård med stark förankring till primärvårdens hemsjukvårdsläkare och kommunal hemsjukvård, med stöd från sjukhusets specialistvård. Patientgruppen, cirka 0,2 procent av befolkningen i Skaraborg, är sedan tidigare väl definierad enligt särskilda kriterier. I uppdraget ingår även att se hur närsjukvårdsteamen bäst samverkar med varandra, såsom fördelning av patienter och uppbackning vid arbetsanhopning.

  En arbetsgrupp är tillsatt för gemensamt arbete där förutsättningar tas fram så att närsjukvårdsmodellen kan implementeras på fyra verksamhetsområden.

  -Nu överlämnar vi förslaget till handlingsplan till östra hälso- och sjukvårdsnämnden för bedömning, så får vi se hur arbetet går vidare, säger ordförande Pär Johnson.

  Fastställd plan för intern kontroll

  Enligt beslut av regionfullmäktige ska styrelser och nämnder varje år fastställa plan för intern kontroll. Intern kontroll innebär att följa upp identifierade risker med koppling till de beslut som tagits och de regler som fastställts. Utöver styrelsens reglemente som fastställts av regionfullmäktige finns en instruktion som beskriver det ansvar som styrelsen har fördelat till sjukhusdirektören.

  -Syftet med internkontrollplanen är att bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med invånarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert, säger ordförande Pär Johnson.

  Planen för intern kontroll ska bidra till att inom rimliga gränser säkerställa att styrningen är tillräcklig, att målen med verksamheten kan nås och att detta sker på ett effektivt sätt. Den interna kontrollen ska även säkerställa att regler och riktlinjer följs samt att rapportering och information i och om organisationen är tillförlitlig.

  Till grund för internkontrollplanen ligger en riskanalys, där styrelseledamöter tillsammans med huvudskyddsombud och tjänstemän från sjukhusledningen deltagit. I riskanalysen identifierades risker med koppling till styrelsen arbete och ansvar för utförande enligt detaljbudget 2020. Riskerna graderades utifrån konsekvens och sannolikhet för inträffande.

  De allvarligaste riskerna är omhändertagna i internkontrollplanen. Till exempel risker som berör ekonomi, kompetensbehov, ansvarsfördelning och omställningen av hälso- och sjukvården.

  -Internkontrollplanen redovisar hur vi inom styrelsen för Skaraborgs Sjukhus avser att följa upp och kontrollera att identifierade risker elimineras, minskas och bevakas, säger Pär Johnson.

  Kontakt: Pär Johnson (L), ordförande, 0709 42 30 13 

  Susanne Larsson (S), vice ordförande, 0706-96 95 61

  Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus, 070-938 36 38.

     Kontakt


  Presstjänst Kommunikationsenheten

  presstjansten@vgregion.se

  0500-431000

  Michael Malmborg

  Kommunikationschef

  michael.malmborg@vgregion

  0500-47 83 29

  Jan Nyman

  Kommunikatör

  jan.x.nyman@vgregion.se

  070-254 41 62