Under Naturbruksstyrelsens möte den 30 januari behandlades 2019 års årsredovisning som på flera sätt visar på ett positivt bokslut för Naturbruksförvaltningens verksamhet.

- Det är glädjande att ta del av resultatet av årsredovisningen och se att verksamheten utvecklas inom flera viktiga områden, både vad gäller elevernas resultat, en lägre personalomsättning och ett positivt ekonomiskt resultat, säger Ulf Eriksson, ordförande för Naturbruksstyrelsen.

I årsredovisningen framkommer bland annat att resultaten från 2019 års medarbetarenkät visar ett positivt resultat och en förbättring inom flera områden. Samtliga resultat är förbättrade sedan föregående mätning 2017 med undantag för frågeområdet arbetstid och återhämtning.

- Vi är glada över resultatet och vi uppfattar att våra medarbetare trivs på jobbet och att allt fler väljer att stanna kvar hos oss över tid. Med tanke på att vi är en organisation som vill göra skillnad och strävar efter ständiga förbättringar har vi nu lagt en stabil och bra grund för att kunna fortsätta arbeta för att nå den gemensamma målbild som arbetats fram av alla medarbetare i Naturbruksförvaltningen och Naturbruksstyrelsen, säger Yvonne Kjell, förvaltningschef Naturbruksförvaltningen.

Sammanfattning av årsredovisningen:

Resultat från medarbetarenkäten 2019
Under oktober månad genomförde VGR en medarbetarenkät. Förvaltningarna fick ta del av resultaten under december månad. Naturbruksförvaltningen hade en hög svarsfrekvens på medarbetarenkäten, 87 % av medarbetarna har svarat att jämföra med 77 % i VGR. Samtliga resultat är förbättrade sedan föregående mätning 2017 med undantag för frågeområdet arbetstid och återhämtning. Fler inom Naturbruk kan rekommendera VGR som arbetsgivare jämfört med alla inom VGR (78% jämfört med 59%).

Ökad procent elever som når yrkesexamen
I kvalitetsredovisningen 2018/2019 för naturbruksskolorna redovisas andelen elever som nått yrkesexamen till 85,1%. När kvalitetsredovisningen skrivs i augusti finns inte nationella resultat att tillgå utan de som redovisas är framräknade av förvaltningen. Nu har de nationella resultaten presenterats och dessa visar att 90,9 % av elevgruppen nått yrkesexamen.

Framtagande av en gemensam målbild
Naturbruksförvaltningen och Naturbruksstyrelsen har under 2019 inlett ett gemensamt arbete där syftet varit att ta fram en målbild för perioden 2020-2025. Ett viktigt fokus har varit att involvera så många som möjligt i processen i syfte att lägga ut en kompassriktning för verksamhetens arbete fem år framöver som alla står bakom. Under arbetet har man sett en stor vilja och hög ambition från både verksamheten och styrelsen.

Arbete för minskat matsvinn och klimatsmart mat
Under året har naturbruksförvaltningen arbetat med att minska miljösvinn i skolornas matsalar och öka andelen egenproducerade råvaror från skolornas köksväxtodlingar och djurproduktioner. (se nedan) Även viltkött från nedlagt vilt används i skolornas restauranger. Total kvantitet av egenproducerade livsmedel i Naturbruksskolornas kök 2019:
- 500 kg viltkött (hjort, vildsvin och älg)
- 7 800 kg kött från lantbruksdjur (gris, lamm och nöt)
- 4 500 kg potatis
- 2500 kg grönsaker/rotfrukter
Andelen ekologiska produkter i naturbruksskolornas restauranger har under året varit 43 % i medeltal (Sötåsen 58 %, Uddetorp 30 % och Svenljunga 41 %).

 

Årsredovisningen i helhet bifogas i pressmeddelandet.

Kontakt
Yvonne Kjell, Förvaltningschef Naturbruksförvaltningen
072-2378734
yvonne.kjell@vgregion.se

Ulf Eriksson, Ordförande Naturbruksstyrelsen
0706-485 111

ulf.a.eriksson@vgregion.se

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.
Kontakt


Sofie Liljegren

Presskontakt

sofie.liljegren@vgregion.se

070-0825669

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

070-0823527