Fotograf/Källa: Mostphotos

Samhällets syn på äldre människor är troligen en bidragande orsak till att problem med våld och missbruk bland äldre länge varit osynligt i den offentliga debatten. I många sammanhang betraktas äldre som en homogen grupp, där den utmärkande egenskapen är just åldern. I stället för att ses som män och kvinnor blir personerna sin ålder. Detta riskerar bland annat att osynliggöra problem.

– Risken att utsättas för våld ökar för äldre kvinnor. Dels innebär hög ålder ofta ett ökat beroende och risk för utsatthet av omgivningen, såväl närstående som personal. Beroendet är en viktig riskfaktor när det handlar om att utsättas för våld, och för även med sig en risk för upprepat våld och möjligheten att ta sig ur en destruktiv relation minskar, säger Sigun Lilja, samordnare för våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Hallands län. 

Äldres alkoholkonsumtion ökar, medan andra åldrars alkoholintag minskar. Män dricker mer än kvinnor, men proportionellt sett ökar konsumtionen mest bland kvinnor. Störst är ökningen bland 75-åriga kvinnor, hos den gruppen har riskdrickandet blivit 15 gånger vanligare jämfört med för 30 år sedan.

– Att ta ett glas vin till maten har blivit mer socialt accepterat. Men det finns risk att ett drickande som gått att hålla i schack under arbetslivet eskalerar efter pensionen. Det är också så att när man blir äldre så kan kroppen påverkas annorlunda av alkohol. Alkohol går inte så bra ihop med sjukdomar som till exempel högt blodtryck, och det kan också finnas risker för att alkoholen reagerar med mediciner man tar, säger Linda Wennerholm, alkohol- och drogsamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län.

En dag om missbruk

Den 5 november bjuder därför Länsstyrelsen in till en dag om missbruk, riskbruk och våld bland äldre. Syftet med konferensen är att höja kompetensen hos olika personalgrupper. På konferensen kommer deltagarna att få information, utbildningsmaterial och konkreta råd hur man kan uppmärksamma och agera för att äldres behov av stöd bättre ska tillgodoses.

Medietillfälle

Media hälsas välkomna att delta på utbildningen. Det finns möjlighet att ställa frågor till såväl föreläsare som Länsstyrelsens representanter. Vänligen meddela ditt deltagande till Sigun Lilja, 010-2243291

Tid och plats: 5 november 2018, kl. 8.30-16.00. Folkets Hus, Magasinsgatan 17, Varberg.

Program:
08:30 – 08:45 Inledning 

08:45 – 09:45  Kerstin Kristensen, föreläsning om våld mot äldre 

09:45 – 10:15 Förmiddagsfika

10:15 – 11:45 Kerstin Kristensen forts.

11:45 – 12:45  Lunch

12:45 – 14:15 Annika Andreasson, föreläsning om äldres hälsa och alkohol, ”Guldkant eller riskbruk?”

14:15 – 14:30 Eftermiddagsfika 

14:30 – 16:00 Agneta Björck, föreläsning om bemötande och omsorg vid missbruk bland äldre

16:00  Avslutning


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275