Hanne Devéren (M), Dzenita Abaza (S), Liselotte Ross (V) Fotograf/Källa: Jan Magnusson

I kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag den 28 april kommer beslut tas om att ge 150 000:- till Kvinnojouren i Kalmar och 200 000:- extra stöd till föreningar att använda till vuxenvandringar i Kalmar kommun. Detta är en del av det sociala paket som Kalmar kommun idag presenterar.

- Fokus i samhället är självklart att bromsa hastigheten av smittspridningen av coronaviruset. Men pandemin riskerar även att de psykiska och sociala problemen ökar i samhället. Det finns uppenbara risker, inte bara ekonomiska, som måste hanteras. Vi har möjlighet att förebygga många av de allvarliga sociala konsekvenser den här pandemin kan få, säger kommunalråd Dzenita Abaza (S).

70+

Många äldre upplever att det är ensamt och saknar de sociala sammanhangen i exempelvis seniorföreningen och på träffpunkterna.
- För att underlätta och motverka de negativa konsekvenserna som kommer av fysisk distansering, har en rad insatser genomförts och kommer att genomföras av Kalmar kommun. Här var vi väldigt tidiga med införandet av insatser om vi jämför nationellt, säger Liselotte Ross (V).

Kalmar kommun har i samverkan med civilsamhällesorganisationer, näringsliv och enskilda genomfört:

 • hjälp med inköp av livsmedel, mediciner, med mera
 • tillfälligt hemsändningbidrag till livsmedelsbutiker
 • hjälp att komma igång med e-handel
 • stödtelefon
 • take-awaylån på biblioteken
 • livesänd kultur i form av Kalmar Live
 • musikhälsningar från Kulturskolan
 • möjlighet att träffa anhöriga i omsorgsboende via videolänk.

LSS

Socialstyrelsen har identifierat personer med en kombination av funktionsnedsättningar som en särskild riskgrupp. De tillhör den grupp som löper störst risk att drabbas av särskilt allvarligt sjukdomsförlopp om de blir sjuka.

Inom LSS arbetar Kalmar kommun systematiskt med riskbedömningar på individnivå. Brukare bedömer själva om de vill delta i daglig verksamhet, men verksamheten är fortsatt öppen. Stort fokus ligger på att skapa förståelse hos brukare kring basala hygienrutiner och social distansering.

Barn och unga

Fritidsgårdarna fortsätter sin verksamhet i oförminskad omfattning.

- Föräldrar har det största ansvaret för att barn som studerar hemma har en struktur i vardagen, vilket kan vara svårt för många, inte minst nu när också många föräldrar upplever stor stress, säger Dzenita Abaza (S).
Kommunen sätter därför in insatser för att stödja familjer bland annat genom föräldraskapsstödsprogram via nätet. Kalmar kommun skickar även ut brev till alla elever gällande deras rätt till trygghet och omsorg samt kontaktuppgifter till socialtjänsten.

När vårvärmen kommer ökar risken för otrygghetsskapande samlingar av personer på förskole- och skolgårdar med nedskräpning, ordningsstörningar och skadegörelse som följd. För att stärka den positiva och samtidigt kontrollerande vuxennärvaron i olika delar av kommunen har en samverkan med föreningslivet för vuxenvandringar etablerats.
-Är föreningar intresserade av att ansluta sig till uppstyrda föräldravandringar, där varje vandring registreras via en app, så går det bra att vända sig till vuxenvandring@kalmar.se som samordnar dessa vandringar, säger Dzenita Abaza (S).

Satsningen med subventionerad lunch är ett erbjudande för att möjliggöra att alla gymnasieungdomar i Kalmar kommun får minst ett riktigt mål om dagen även när skolornas undervisning sker på distans. Kalmar kommun ställer krav på att de anslutna restaurangerna enbart ska erbjuda take away till gymnasieelever. Kalmar kommun följer på så sätt Folkhälsomyndighetens beslut om att hämtmat eller takeaway är tillåtet och har tilltro till att restaurangerna följer Folkhälsomyndighetens beslut gällande att inte skapa köer. Dessutom uppmanar kommunen människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

Våld i nära relationer

Kvinnojouren i Kalmar upplever ett ökat tryck och efterfrågan på de stödinsatser som de erbjuder. De noterar också en ökning av unga som kommer i kontakt med jouren via nationella stödlinjer.
- För att möta ökade risker för våld i nära relationer har kommunen i samverkan med polisen tagit fram ett informationsmaterial med uppmaning till grannar och närstående att slå larm om de misstänker att någon utsätts. Uppmaningen som är översatt till flera språk distribueras till fastighetsägare och grannsamverkansgrupper, säger Liselotte Ross (V).

Idag lanseras e-tjänsten ”Råd och stöd till dig som upplevt våld i nära relation”. Det är en insats för att förenkla kontakten till socialtjänsten för den som blivit utsatt för våld i nära relation. Socialtjänsten kan sedan hjälpa i form av stödsamtal och behandlande samtal. Stödet utformas efter individuella behov och kan även vara skyddande insatser. Det går att få hjälp i en akut kris men också för att bearbeta våld som skett i tidigare relation.

Stöd för boende i Kalmar kommun

- Coronaviruset och den ständiga nyhetsrapporteringen om antal sjuka och döda, påverkar oss på många sätt. Det är naturligt att känna oro och rädsla i en sådan här situation, säger Liselotte Ross (V).
Kalmar kommun har i dagsläget cirka 250 medarbetare som genomgått utbildningen Mental Health First Aid (MHFA) i olika verksamheter. I utbildningen, som Karolinska Institutet står bakom, får medarbetaren lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Den ofrivilliga ensamheten kan för många innebära ett lidande, samtidigt som chanserna för att närstående personer uppmärksammar ett försämrat mående minskar.
-En lokal stödtelefon kopplad till kommunens trygghets- och larmcentral med kompetent samtalsstöd, genom att tillgängliggöra den kompetens som finns inom organisationen, skulle på ett kvalitetssäkrat sätt kunna möta behovet hos kommunens invånare, säger Dzenita Abaza (S).

Nyanlända och migration

Generellt, på kommunnivå, har utrikes födda sämre hälsa och sämre tillgång till välfärden. Samhällsinformationen om coronviruset har inte nått stora invandragrupper och därför har inte många vetat vart de ska vända sig för att hitta rätt information. De insatser som Kalmar kommun gör för denna målgrupp är:

 • Spridning av råd och rekommendationer på olika språk sker bland annat genom att affischer med QR-koder och Pictogram, ett visuellt språk, kommuniceras i olika miljöer såsom kollektivtrafik, butiker och apotek.
 • Inspelning av Folkhälsomyndighetens råd görs på olika språk och sprids i Kalmar kommuns kanaler.
 • Många anhöriganställda i omsorgen är utrikes födda och därför genomförs nu personalmöten i mindre grupper för att sprida viktig info om covid-19. Information lämnas även på olika modersmål.
 • I samarbete med Länsstyrelsen så sprider Kalmar kommun information på åtta olika språk i form av veckonyhetsbrev med olika teman.
 • Integra håller öppet så att personer med annat modersmål än svenska ska kunna komma in och ställa frågor samt få information på sitt modersmål. Integra följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande att hålla avstånd och att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Integra finns även tillgängliga per telefon.
 • Kunskapsnavet är tillgängliga digitalt.

Samverkan

- Tillsammans med olika organisationer, föreningar och myndigheter samverkar vi lösningsfokuserat och bygger nätverk. Utan denna samverkan hade vi inte nått ut så långt med vår information och vi hade heller inte kunnat genomföra de insatser under denna kris som vi nu har gjort. Vi är mycket tacksamma för alla de som samarbetar med oss, säger oppositionsråd Hanne Deverén (M)

Kalmar kommun gör just nu också en inventering via enkät till kommunens fastighetsägare om hur de upplever situationen och vilket behov av hjälp som de behöver för att kunna stötta sina hyresgäster på bästa sätt.


För mer information kontakta:

Dzenita  Abaza (S), kommunalråd, 0480-45 00 23, 076-116 96 62, dzenita.abaza@kalmar.se

Liselott Ross (V), kommunalråd, 0480-45 00 24, 073-073 79 64, liselott.ross@kalmar.se

Hanne Deverén (M), oppositionsråd, 0480-45 00 22, 072-570 46 66, hanne.deveren@kalmar.se


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 70 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41