Extra medel till Skaraborgs sjukhus

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter Skaraborgs sjukhus med 9 095 000 kronor för kostnader som är ofinansierade under 2018, såsom ECMO, brännskadevård och ansiktsprotetik.

Avtal om samverkan vid ungdomsmottagningen i Skövde

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner avtal om samverkan om ungdomsmottagningen i Skövde mellan kommunen och östra hälso- och sjukvårdsnämnden för perioden 2019 - 2022.

Samtliga kommuner i Skaraborg har under 2018 ingått avtal om samverkan som innebär att verksamheten i kommunerna genomförs med samma gemensam inriktning som vid Västra Götalandsregionens övriga ungdomsmottagningar.

Ökade insatser i barnhälsovården

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fördela statsbidraget om 3 238 848 kronor till Central Barnhälsovård, Närhälsan, och till Folktandvården för riktade insatser under 2019.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har erhållit 3 423 102 kronor år 2018, 3 238 848 kronor år 2019 och förväntas erhålla 3 238 848 kronor år 2020 i statliga medel från regionstyrelsen för ”Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården”. Statsbidraget syftar till att under 2018 - 2020 öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa samt en lägre vaccinationstäckning, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden (åldersgrupp 0 - 6 år). De insatser som genomförs ska bidra till ett långsiktigt utvecklingsarbete inom barnhälsovården.

Exempel på riktade insatser:

  • Traumapsykolog: Riktade insatser till föräldrar med anknytningsproblematik

  • Pappakurser kvällstid i samverkan

  • Föräldrastödsprogram för föräldrar med kognitiva svårigheter

  • Vaccinationsworkshop för att öka kunskapen hos föräldrar

  • Samverkan i socioekonomiskt utsatta områden

Driften av rehabbassängen i Falköping ej löst

Östra hälso- och sjukvårdsnämndens ambition om att hitta ny driftsansvarig för bassängen i Falköping ser ut att gå om intet då samtliga tillfråga parter tackat nej.

Från och med den 1 januari 2019 är avtalet mellan Närhälsan rehab och Västfastigheter om bassängverksamhet vid sjukhuset i Falköping uppsagd. Då hälso- och sjukvårdsnämnden är en beställarnämnd och därmed inte själv kan driva bassängverksamhet måste verksamheten drivas av annan part. Efter ett uppdrag att undersöka förutsättningarna att, inklusive kostnaden att hyra och svara för drift av bassängen på sjukhuset i Falköping riktades en förfrågan till Närhälsan, Regionservice och Skaraborgs Sjukhus med ett erbjudande om full finansiering från nämnden, för ett uppdrag om att driva bassängen. Under avtalstiden skulle man också hitta nya former för nyttjande av bassängen. Samtliga parter har tackat nej

Bakgrund:

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 22 november 2018, ett uppdrag att undersöka förutsättningarna för att driva bassängverksamhet vid sjukhuset i Falköping. Utredningen visade på att nyttjandegraden av bassängen uppgår till cirka 12–20 timmar per vecka. Kostnaden för hyra, samordna, ansvara för säkerhet samt lokalvård uppgår till cirka 465 000 kronor per år. Bassängen används främst av patientföreningar.

Beslut om analys av kostnadsutvecklingen för sjukresor

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag att utreda orsakerna till kostnadsutvecklingen för sjukresor och återkomma med förslag till åtgärder. Helårsprognosen för östra hälso- och sjukvårdsnämndens område är minus 10 miljoner kronor mot budget.

Bakgrund:

Kostnaderna för sjukresor första halvåret 2018 uppgår till 184 miljoner kronor vilket är en ökning med 23 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna för sjukresetaxi inklusive Västtrafiks administrativa kostnader har ökat med 20 miljoner kronor. Kostnaderna för övriga transportsätt har ökat med 2 mnkr.

Antal sjukresor inklusive loginätter är 608 107 detta är en ökning med 21 223 jämfört med samma period föregående år. Sjukresetaxi har ökat med 14 268 resor. Sjukresa med egen bil har ökat med 2 029 resor. Tåg och kollektivtrafik har ökat med 3 785 resor.

Kontakt östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Eva-Lott Gram (KD) 1:e vice ordförande 070-215 45 15, Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande 070-696 95 61, Agneta Nilsson Hörnlund, processansvarig koncernstab hälso- och sjukvård 070-548 93 09.

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se