Migrationsverkets prognos justeras ned något för hur många som kommer söka skydd i Sverige. Bakgrunden är myndighetens bedömning att den restriktiva migrationspolitiken i EU håller i sig. Arbetet med att ge besked till de som väntat länge fortsätter och planen är att avgöra minst 80 000 asylärenden i år. – Asylärenden som rör ensamkommande barn är högst prioriterade, och där kommer vi att fatta beslut i alla de ärenden vi faktiskt kan innan årsskiftet, säger Veronika Lindstrand Kant, biträdande operativ chef på Migrationsverket.

Migrationsverkets mål under 2017 var att alla ensamkommande som sökte asyl i Sverige under 2015 och 2016 skulle få beslut i sina ärenden. Omkring 17 000 ärenden bedöms kunna avgöras i år, medan cirka 2 000 ärenden riskerar att skjutas fram till i början av 2018.

Anledningen är att flera avgörande förutsättningar har förändrats under året. En av dem är den nya processen med medicinska åldersbedömningar utförda av Rättsmedicinalverket (RMV) som införts tidigare i år. Den nya processen hade en längre uppstartstid än beräknat och ledtiderna har varit längre än planerat.

Samtidigt har andelen personer som är aktuella för medicinska åldersbedömningar ökat, och majoriteten av dessa bedöms vara myndiga utifrån RMV:s bedömningar. Av dessa åberopar en del nya skyddsskäl, vilket leder till nya utredningar och muntliga kompletteringar. Men de ärenden där det går att fatta beslut kommer Migrationsverket att avgöra.

– Asylärenden som rör ensamkommande barn är högst prioriterade. Beslut kommer att fattas i alla barnärenden där det finns ett färdigt beslutsunderlag som gör att ärendet kan avgöras i år, och vår plan är att avgöra i princip alla innan årsskiftet, säger Veronika Lindstrand Kant.


Minst 80 000 beslut i asylärenden i år
Då det är osäkert hur många ärenden som kan bli beslutsklara före årsskiftet revideras antagandet om antalet avgjorda förstagångsärenden med 3 000 ärenden, ned till 67 000. Samtidigt har andelen avgjorda förlängningsärenden i asylprocessen ökat, och mellan 10 000 och 13 000 sådana ärenden kommer att kunna avgöras under året.

– Sammantaget bedömer vi att minst 80 000 asylärenden kommer avgöras under 2017. Tillsammans med de ärenden vi avgjorde förra året kommer vi att ha avgjort omkring 200 000 asylärenden på två år, säger Veronika Lindstrand Kant.


Prognosen för antalet asylsökande justeras ned

Den restriktiva migrationspolitiken i EU och olika medlemsländer håller i sig och efter ett nytt förslag från EU-kommissionen har Sverige, Tyskland, Frankrike, Österrike och Danmark aviserat att de kommer förlänga sina gränskontroller. Migrationsverkets bedömning är att den restriktiva utvecklingen kommer att fortsätta även under 2018.

I år uppskattas omkring 23 500 personer söka skydd i Sverige, vilket är en sänkning av planeringsantagandet med 1 500 personer jämfört med föregående prognos. Även prognosen för nästa år justeras ned.

Läs prognosen i sin helhet här

* Prognosen utgår från ett övre och ett nedre scenario samt ett planeringsantagande däremellan, vilket är det scenario som Migrationsverket planerar utifrån. Huvudscenario används då verket anser att det är motiverat att göra en prognosbedömning för den mest sannolika utvecklingen. Detta sker oftast i slutet av året.


Fakta om Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos
Migrationsverket ska redovisa anslagsprognoser för 2017-2021 vid fem tillfällen under året. Prognoserna lämnas till regeringskansliet. Nästa prognos kommer i januari 2018.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.