Effektfrågan blir allt mer aktuell i flera delar av Sverige, så även i Mälardalen. Projekt Effektoptimering Eskilstuna ska hitta lösningar för att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el.

– God tillgång till effekt är en förutsättning för att Eskilstuna ska kunna växa. Det handlar om att vi vill fortsätta säga ja till företagsetableringar – och därmed nya arbetstillfällen, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Mälardalen är en av Sveriges största tillväxtregioner och många företag vill etablera sig här. Samtidigt ställer vi om till ett fossilfritt samhälle. En av nycklarna i omställningen är ökad elektrifiering inom bland annat industri och fordonsflotta.  

– Eskilstuna Energi och Miljö samt SEVAB Strängnäs Energi, ägare av de lokala elnäten i Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun, abonnerar på effekt från det överliggande nätet som ägs av Vattenfall. Vi vill ha tillgång till mer effekt, men det kommer ta tid att få så mycket som vi har behov av i framtiden. Därför behöver vi nu hitta lösningar som gör att vi klarar tillväxten inom ramen för tillgängligt effektutrymme, säger Kjell Andersson, vd för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.  

Effektoptimering Eskilstuna är ett delprojekt i verksamheten Energy Evolution Center som i sin tur byggts upp i ett samarbetsprojekt mellan Eskilstuna Kommun och Energimyndigheten.   

– I Effektoptimering Eskilstuna samverkar Eskilstuna kommun med Eskilstuna Energi och Miljö, SEVAB Strängnäs Energi, Mälardalens Högskola och Eskilstuna Logistik och Etablering. Frågorna vi ska lösa är komplexa och kräver kompetens, kreativitet och tätt samarbete, säger Linda Werther Öhling, projektledare för Effektoptimering Eskilstuna. 

En av de konkreta lösningarna projektet arbetar med är att skapa samarbeten gällande lokal effektreserv.  

– Vissa dagar under den kalla delen av året ser vi att bristen på överföringskapacitet från vårt överliggande nät skulle kunna lösas med hjälp av lokal reservkraft. Eskilstuna Energi och Miljö tar just nu fram förslag på avtal och rutiner för att kunna skriva avtal med innehavare av reservkraft till nästa vinter, säger Linda Werther Öhling. 

– En annan möjlig åtgärd är att nätägaren skriver avtal med företag om att, mot ersättning, minska energianvändningen genom att exempelvis stänga ner delar av sin produktion vid vissa kritiska tidpunkter för att kapa de högsta ”effekttopparna”. Vi tittar även på en rad andra vägar framåt, som vi gärna berättar mer om framöver. Det känns fantastiskt att få bidra till att Eskilstuna och regionen kan attrahera fler arbetstillfällen och etableringar. Det här projektet är viktigt, säger Linda Werther Öhling.  

Bakgrundsfakta om Effektoptimering Eskilstuna 

  • Syftet med projekt Effektoptimering Eskilstuna är att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el inom ramen för tillgängligt effektutrymme.   

  • Projektet ska utreda hur omfattande problemet med effektbrist kan bli i Eskilstuna kommun. Därefter ska en handlingsplan tas fram som ska bestå av konkreta förslag för att prova efterfrågeflexibilitet eller andra relevanta lösningar. 

  • Projektet ska skapa förutsättningar för energianvändare att agera hållbart genom att de anpassar sin energianvändning.  

För mer information kontakta:  

Linda Werther Öhling, projektledare, 016-710 80 96
Kjell Andersson, vd Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, 016-10 65 01
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, 016-710 74 12
Kontakt