Kommuner i Sverige har själva hittat på egna regler för hur personlig assistans ska beviljas. Det framgår av en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort på regeringens uppdrag.

- Det är rättsosäkert, det är orättvist och det strider mot lagens intentioner. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra. Det är andemeningen i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nu har Socialstyrelsen kartlagt hur kommunerna tillämpar LSS och funnit flera allvarliga brister. Personer som behöver ledsagare får inte det, man får tidsbegränsade beslut trots att beslutet behöver vara permanent, beviljade assistanstimmar dras ned av oklara orsaker och så vidare. Grunden i LSS är att man alltid ska kunna få en individuell bedömning, men kommunernas egna avgränsningar hindrar i flera fall att den görs. Det är heller inte likvärdigt över landet.

- Det här stämmer med den bild våra medlemmar förmedlar, säger Maria Persdotter. Många upplever ett stort godtycke när det gäller vilka beslut som fattas kring barnen och ungdomarna. Socialstyrelsen pekar i sin rapport på precis det som vi påtalat länge: LSS, som är en fantastisk frihetsreform, håller på att urholkas!

Ett exempel är tillfällig utökning av assistans för att kunna åka på semester. För många är det inte möjligt att genomföra en resa utan personlig assistent. I flera kommuner har man bestämt att en vecka per år är lagom. Det är nästan 80 år sedan semesterlagstiftningen infördes i Sverige. Den gav svenska arbetare lagstadgad rätt till två veckors semester. Idag är det inget avtalsområde som har kortare semesterrätt än fem veckor. Men för personer med funktionsnedsättning gäller en annan måttstock. På flera håll finns en regel om att utökning av assistansen för en resa bara ska beviljas med en vecka per år.

- Hur många skulle acceptera en enda semestervecka per år, avslutar Maria Persdotter

Länk till Socialstyrelsens rapport: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-9-3

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, e-post maria.persdotter@rbu.se , telefon 0722-50 88 31Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76