Naturvårdsverket rapporterar till EU att det minsta antalet vargar i Sverige för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus är 300.

Vart sjätte år rapporterar Naturvårdsverket till EU statusen för olika arter och naturtyper enligt artikel 17 i EU:s art- och habitatdirektiv. Rapporteringen genomfördes 29 april.

– I rapporteringen anges även att referensvärdet för varg är 300 individer. Det är det lägsta antal vargar som ska finnas i Sverige säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Vid förra rapporteringstillfället 2013 rapporterades 270 vargar som referensvärde vilket följde riksdagsbeslutet En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191, 2013/14:MJU7) och den bedömning Naturvårdsverket gjorde som rapporteringsansvarig myndighet utifrån då gällande kunskap.

2015 utredde Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen vad som skulle vara gynnsam bevarandestatus för varg. Två oberoende forskargrupper fick i uppdrag att besvara frågan vilket resulterade i att den svenska vargpopulationen anses ha gynnsam bevarandestatus om det finns minst 300 vargar i landet och minst en ny genetisk viktig varg invandrar från Finland eller Ryssland varje femårsperiod och reproducerar sig.

– Eftersom bedömningen av vad som är gynnsam bevarandestatus ska bygga på bästa tillgängliga forskning har man i rovdjursförvaltningen vid exempelvis beslut om jakt utgått från minst 300 vargar sedan 2015. Denna nivå får också stöd i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2016. Nu har därför 300 vargar även rapporterats in som referensvärde till EU, säger Marcus Öhman.

Mer information finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats:

För ytterligare information, kontakta:
Marcus Öhman, chef Viltförvaltningsenheten, 010-698 11 67, marcus.ohman@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63