Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde bland annat om budget för 2021 där nära 58 miljarder kronor i regionbidrag fördelades till de olika verksamheterna. 

Budget 2021 Västra Götalandsregionen

Efter 16 timmars debatt fastställde regionfullmäktige budget 2021 för Västra Götalandsregionen (VGR) när man godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP). Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

Beslut om budget för 2021 togs redan i juni i år. Men på grund av osäkerheten om de ekonomiska effekterna till följd av Coronapandemin var planeringsförutsättningarna mycket svåra. De styrande partierna i Grönblå samverkan, vars budget regionfullmäktige röstade fram i juni, presenterade nu en kompletteringsbudget.  Även övriga partier presenterade egna budgetförslag eller kompletteringsbudgetar.

De Grönblås budget fokuserar på att hantera uppskjuten vård då vårdköerna förlängts under pandemin. Partierna ser budgeten som en projektbudget där projektet att korta väntetiderna till vården inleds redan i år. Det övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans.".

Budgetbeslutet innebär en oförändrad skatt på 11,48 per skattekrona. Regionbidragen till verksamheterna är i budgeten på närmare 57,8 miljarder kronor varav drygt 44 miljarder går till hälso- och sjukvården. Regionutveckling tilldelas närmare 7,7 miljarder, regiongemensamma verksamheter drygt 5,6 miljarder och serviceverksamheter drygt 357 miljoner kronor.

Budgeten innehåller två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot.

•    Hållbar, innovativ och kreativ region

•    Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.

Ordförande RF: Annika Tännström, 0703-62 15 04, annika.tannstrom@vgregion.se
Vice ordförande RF: Per Tenggren, 0700-82 55 77, per.tenggren@vgregion.se 
2:e vice ordförande RF: Magnus Berntsson, 0707-14 47 39, magnus.berntsson@vgregion.se
Västra Götalandsregionens presstjänst, 010-441 41 99, presstjansten@vgregion.se

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2018. Grönblå samverkan, bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, styr i minoritet. Partierna har tillsammans 68 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Demokraterna.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se