Regionfullmäktige fattade idag beslut om att minska dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till 3, fastställde budget för 2019 och valde ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser, bolag och stiftelser.Dessutom delades Västra Götalandsregionens jämställdhetspris ut.

 

70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik slås samman till 3

Regionfullmäktige minskar dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till 3. När resenärerna inte behöver passera zongränser blir biljettsortimentet mera överskådligt och därmed blir det enklare för Västtrafiks resenärer.

Ärendet återremitterades vid regionfullmäktige 9 oktober. Efter ny behandling i Beredningen för hållbar utveckling (BHU), är ärendet åter med samma innebörd som det återremitterade förslaget. Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Västtrafik under flera år arbetat med att förenkla biljettsystemet. I det arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland.

För att göra resandet enklare, till exempel för dem som reser över kommungränser, föreslås att dagens över 70 zoner slås samman till 3 zoner. Det ligger i linje med förändringar i zonstrukturen som flera andra kollektivtrafikmyndigheter i Sverige har gjort på senare år.

I förslaget omfattar zon A Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland. Alla fyra delregionala kollektivtrafikråd i Västra Götaland har ställt sig bakom förslaget, och vid sitt möte 23 november beslutade regionstyrelsen att föreslår att regionfullmäktige godkänner förslaget. Ett införande kan ske tidigast två år efter beslut.

Till regionfullmäktige lämnades ett tilläggsyrkande från Blågrön samverkan, V och S. Detta bifölls och löd: "Vi yrkar att möjligheten för kommuner, som till exempel Göteborgs kommun, att subventionera sina kommuninvånares periodkort kvarstår även i den nya zonstrukturen."

 

 

Fastställande av budget 2019 samt flerårsplan 2020-2021 för Västra Götalandsregionen

Budgeten är Västra Götalansregionens (VGR:s) viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter. Regionfullmäktige beslutade i juni om budget för 2019 och flerårsplan för åren 2020-2021. Enligt kommunallagen ska nyvalda regionfullmäktige besluta om budgeten de år då allmänna val genomförts. Efter valet 2018 har Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet enats om att bilda en ledning i VGR genom en Grönblå Samverkan.

Grönblå samverkan lämnade under våren 2018 en gemensam budget för 2019 som antogs av regionfullmäktige i juni 2018. Denna budget är fortfarande grunden för den framtida politiska inriktningen för VGR. Fastställda mål, fokusområden och övriga inriktningar i budgeten ligger fast.

Enligt kommunallagen ska regionstyrelsen före oktober månads utgång besluta om förslag till skattesats för kommande år. Den 23 oktober beslutade den nyvalda regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att skattesatsen för 2019 ska vara oförändrad, 11,48 öre per skattekrona.

Budgeten från juni visade ett resultat på plus 56,5 miljoner kronor för 2019. Efter ny skatteprognos och justeringar av regionbidragen är resultat i budgeten nu plus 40 miljoner kronor för 2019, plus 519 miljoner kronor för 2020 och plus 566 miljoner kronor för 2021. Därmed lever budgeten upp till kommunallagens krav om en budget i balans.

Nya förutsättningar har tillkommit efter budgetbeslutet i juni, det innebär vissa justeringar för budget 2019. Några exempel:

  • Regionbidraget för regionfullmäktige ökas med  5,5 miljoner kronor för 2019. Orsaken är att ytterligare ett parti kommit in i fullmäktige. Det innebär arvode för gruppledare och ökade partistöd.
  • Hälso-och sjukvårdsstyrelsen flyttar kostnader för hemsjukvårdsteam till hälso-och sjukvårdsnämnderna.
  • Beslutet om den politiska organisationen 2019-2022 innebär att folkhälsokommittén och kommittén för mänskliga rättigheter blir beredningar under regionstyrelsen. Regionbidragen för kommittéerna ingår därmed i regionstyrelsens regionbidrag.

Regionfullmäktige fastställer framlagt förslag till justerad budget för 2019 med plan för 2020-2021 och fastställer mål och inriktningar i budgeten som antogs av regionfullmäktige i juni 2018.

Regionfullmäktige föreslås också att komplettera budgetens fokusområde om vårdgaranti med ”Uppfylla vårdgarantin, minska kostnadsökningstakten genom att förbättra produktiviteten."

SD, V och S reserverar sig till förmån för eget yrkande

 

 

Alla ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och bolag valda

Under mötet kom förslag från valberedningen som regionfullmäktige beslutade i enlighet med. Det valdes ledamöter och ersättare till ett 90-tal nämnder, styrelser, stiftelser, förbund och bolag i Västra Götalandsregionen.

Några exempel:

Till presidiet i hälso- och sjukvårdsstyrelsen valdes till ordförande Jonas Andersson (L), 1:e vice ordförande Tony Johansson (MP) och som 2:e vice ordförande Håkan Linnarsson (S).

Till presidiet i styrelsen för sjukhusgruppen i väster valdes till ordförande Anna-Lena Holberg (M), vice ordförande Birgit Lövkvist (V).

Till presidiet i styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård valdes till ordförande Charlotte Nordström (M), vice ordförande Michael Melby (S).

Till presidiet i regionutvecklingsnämnden valdes till ordförande Kristina Jonäng (C), 1:e vice ordförande Helena Holmberg (L), 2:e vice ordförande Bijan Zainali (S).

Till presidiet i kollektivtrafiknämnden valdes till ordförande Ulrika Frick (MP), 1:e vice ordförande Björn Thodenius (M), 2:e vice ordförande Alex Bergström (S).

Till presidiet i miljönämnden valdes som ordförande Magnus Berntsson (KD), 1:e vice ordförande Aida Karimli (C) och 2:e vice ordförande Erik Kyrkander (V).

Till presidiet i kulturnämnden valdes som ordförande Conny Brännberg (KD), 1:e vice ordförande Daniel Andersson (L) och till 2:e vice ordförande Ann-Charlott Karlsson (S).

Övriga ledamöter och ersättare i samtliga instanser finns via denna länk.

 

Barnhälsovården får VGR:s jämställdhetspris

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2018 går till Närhälsan, central barnhälsovård för deras arbete med ”En förälder blir till”.

 

Kontakt:
Ordförande RF: Annika Tännström, 0703-62 15 04, annika.tannstrom@vgregion.se
Vice ordförande RF: Per Tenggren, 0700-82 55 77, per.tenggren@vgregion.se 
2:e vice ordförande RF: Magnus Berntsson, 0707-14 47 39, magnus.berntsson@vgregion.se

Kommunikatörer: Västra Götalandsregionens presstjänst, Anna Liljenberg, 0761 - 42 63 72,  Thomas Schulz, 0700 - 20 79 72

Om regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2014. En Grönblå samverkan bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr i majoritet. Partierna har tillsammans 76 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktiges ledamöter

Mer om regionfullmäktige


Bifogade filer

 Release


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se