Västra Götalandsregionen svarar på IVO:s kritik mot covid-vården på särskilda boenden

Vården har klarat arbetet under covid-19 pandemin bra och den personal som arbetat med patienter och boenden med misstänkt eller konstaterad covid-19 har gjort ett gott arbete och en stor samhällsinsats. Det skriver Västra Götalandsregionen (VGR) i sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av den kritik som IVO riktat mot covid-vården till äldre som bor på särskilda boenden. VGR skriver också att samarbetet mellan regionen och kommunerna har fungerat bra och att prioriteringar och bedömningar i allmänhet har varit korrekta.

IVO har granskat VGR:s ansvar när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. I granskningen fick VGR kritik på flera punkter. Bland annat menar IVO att äldre som bor på särskilda boenden inte har fått vård och behandling utifrån den enskildes behov, och att äldre och deras närstående inte har fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling.

VGR delar inte IVO:s generella slutsatser i granskningen. VGR skriver att en stor del av äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende i Västra Götaland har getts individualiserad vård och att vården har getts i dialog med patient och närstående. VGR skriver också att det finns enstaka fall där information och delaktighet hanterats bristfälligt och att detta är allvarligt, men att det inte går att generalisera utifrån dessa fall.

IVO:s granskning visar också att vårdens journalföring behöver förbättras. VGR delar den bedömningen och har därför vidtagit åtgärder på flera områden.

VGR har tillsatt en extern granskning av hela pandemiarbetet. IVO:s granskning kommer att användas som ett underlag för lärande och för att säkerställa att den vård som VGR bedriver och ansvarar för utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter och utförs med högsta kvalitet och patientsäkerhet.

Västra Götalandsregionens svar gäller dels regionens övergripande ansvar samt ansvaret för verksamheter i egen regi; Närhälsans vårdcentraler. Västra Götalandsregionen kommer också att följa upp de privata vårdgivare som bedriver vårdcentral inom vårdvalet. Regionstyrelsen behandlade svaret på sitt sammanträde idag.

Kontaktpersoner: 

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), 0761-41 02 69
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström, 0730-77 11 77

Presstjänst: 010-441 41 99

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsens ledamöter

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Gabriel Holmqvist

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se