Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att om investeringsplanen för 2022-2024, fördelningen av riktade statsbidrag och om delar av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.

Västra Götalandsregionens investeringsplan fastställd för 2022-2024  

I början av juni beslutade regionfullmäktige om en investeringsbudget på 5,9 miljarder kronor för 2022 och 6 miljarder kronor vardera för åren 2023 och 2024.  

Regionstyrelsen har nu fastställt investeringsplanen för 2022-2024 och fördelat budgeten för olika ändamål för 2022. För 2022 hålls en mindre del av budgetutrymmet (60 miljoner kronor) inne för att möjliggöra eventuella oförutsedda beslut. Betalplanerna för ett antal större beslutade investeringar har förskjutits framåt i tiden, bortom 2024, vilket förklarar de lägre nivåerna i investeringsplanen för åren 2023 och 2024 jämfört med budget. 

I den detaljerade investeringsplanen får ett antal investeringar fortsätta sin genomförandeplanering. Regionstyrelsen ger även klartecken till utförarstyrelser att påbörja genomförandeplaneringen för ett antal investeringar: 

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset får planera vidare för ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet på Östra sjukhuset i Göteborg. 
  • NU-sjukvården tillåts planera vidare för fortsatt ombyggnation av operationssalar i kirurgikorridoren på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan. 
  • Västtrafik erhåller även ett preliminärt framtida budgetutrymme för utrustning i strategiska bussdepåer. 

 

Fördelning av riktade statsbidrag 2022  

Regionstyrelsen fördelade de riktade statsbidragen för 2022 till nämnder och styrelser om sammanlagt 2,8 miljarder kronor. Fördelningen sker i enlighet med den inriktning som finns mellan staten och Sveriges kommuner och regioner.  

Statsbidragen fördelas främst inom områdena god och nära vård (863 miljoner kronor), ökad tillgänglighet (380 miljoner kronor), kvinnosjukvård och förlossning (230 miljoner kronor), läkarutbildning och forskning (380 miljoner kronor) och kultursamverkan (351 miljoner kronor). Ytterligare områden är psykisk hälsa, cancervård och folkhögskolor. 

 

Flera beslut om FVM – besked om tidplan dröjer

Vid regionstyrelsens möte behandlades flera ärenden om programmet FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Programmet FVM innebär stora möjligheter att utveckla hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Rätt använd kommer den nya vårdinformationsmiljön att frigöra resurser för att bättre tillmötesgå behoven för dem Västra Götalandsregionen (VGR) finns till för. FVM ska skapa direkta värden för både medarbetare och invånare. 

Åtgärdsplan för hantering av riskanalys  

Regionstyrelsen fastställde den åtgärdsplan som tagits fram efter en riskanalys tidigare i vår. Riskanalysen gäller programmet FVM på övergripande strategisk nivå i Västra Götalandsregionens organisation. Den redogör för åtgärder kopplade till identifierade risker inom områdena ledning och styrning, förtroende, samverkan och samarbete, arbetssätt, effekthemtagning och ekonomi samt digitalisering/IT-utveckling. Arbetet pågår med att hantera risker som uppmärksammats i riskanalysen. 
 
Nyttorealiseringsplan och modell för effekthemtagning   

För att driva utvecklingen av organisationen så att resurserna räcker till, personellt och ekonomiskt, finns en modell för effekthemtagning med tydliga, gemensamma mål och delaktighet av de som förändringen berör. Syftet med nyttorealiseringsplanen är att planera för uppföljningen av utvecklingen mot de effektmål som fastställts för FVM. Modellen för effekthemtagning innebär att planering och samordning organiseras i en tillfällig central funktion som leds av förändringsdirektören. Arbetet sker i partnerskap med berörda förvaltningar. Funktionens uppgift är att föreslå för varje vårdprocess en standardiserad och optimerad bemanningsplan och personalstruktur utifrån verksamhetens krav. Regionstyrelsen noterade informationen och planen för nyttorealisering och effekthemtagning.

Den planerade punkten om ny tidplan flyttades till nästa möte för regionstyrelsen.

 

Kontakt:

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), 0761-41 02 69
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Västra Götalandsregionens presstjänst: 010-441 41 99

Sammanträdets handlingar

Alla beslut i korthet

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se