Vid sammanträdet 30 maj godkände regionstyrelsen budgetförslag 2018 från den styrande majoriteten Grönblå samverkan.

g>Regionstyrelsen behandlade också delårsrapport mars 2017.

Budget 2018

13 juni ska regionfullmäktige fastställa budget 2018 för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen godkände förslaget från den styrande majoriteten Grönblå samverkan (M, L, C, KD, MP) och beslutade lämna det till regionfullmäktige.

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för egna förslag.

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och anger förutom de ekonomiska ramarna även regiongemensamma mål och uppdrag till Västra Götalandsregionens verksamheter. Budgetförslaget från Grönblå samverkan definierar utmaningar, strategiska mål, prioriterade mål för planperioden 2018-2020 och fokusområden för 2018.

Satsningar inom personalområdet

Förslaget innehåller satsningar inom personalområdet med ett personal- och kompetensförsörjningspaket med bland annat höjda ob-tillägg, höjt friskvårdsbidrag och fortsatt satsning för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukskrivningstalen.

Inom hälso- och sjukvården görs extra satsningar på utbyggnad av den nära vården, fortsatta förstärkningar inom psykiatrin och en utbyggnad av den första linjens vård vid psykisk ohälsa, samt satsningar för en förbättrad tillgänglighet till sjukhusvård.

Det strategiska arbetet med att bli en fossiloberoende region fortsätter under 2018 med en särskild satsning på biogas.

De pengar som nämnder och styrelser får till sina ansvarsområden (regionbidrag) räknas upp med två procent. Utöver detta finns ett antal riktade förändringar och satsningar. Bland annat avsätts 262 miljoner kronor till ökade OB-tillägg, 120 miljoner till friskvård, åtta miljoner till folkhögskolorna och tio miljoner till miljösatsningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillförs 250 miljoner för arbetet med omställning av hälso- och sjukvården där utbyggnad av den nära vården ingår. Tidigare ramhöjningar till psykiatrin och akut och prehospital vård består, liksom satsningar på utbildningar för undersköterskor och sjuksköterskor.

Hälso- och sjukvårdsnämnderna tillförs 170 miljoner kronor för att bland annat skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet i sjukhusvården.

Inom kollektivtrafiken är den långsiktiga målsättningen att andelen hållbara resor ska öka och att kollektivtrafikresandet fördubblas. För 2018 får kollektivtrafiken en ramhöjning med 177 miljoner.

Ekonomin stabil

Västra Götalandsregionen har en stabil ekonomi med ett starkt resultat för 2016 och eget kapital på drygt 7,9 miljarder kronor.

Skattesatsen på 11,48 kronor föreslås vara oförändrad.

Budgeten visar ett underskott med 246 miljoner kronor men en kompletteringsbudget ska läggas till hösten och bedömningen är att bokslutet kommer att visa ett resultat i balans. I resultatet för 2016 finns pengar avsatta för investeringar i framtidens vårdinformationsmiljö vilka kommer att återföras i bokslutet för 2018. Regeringen har aviserat stora statsbidrag på hälso- och sjukvårdens område men de ekonomiska konsekvenserna av detta går i nuläget inte att beräkna.

 

Delårsrapport:
Positivt resultat i helårsprognos - satsningar på ökade OB-tillägg kan tidigareläggas

Det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen i sin helhet är i balans och de flesta verksamheter redovisar prognoser i enlighet med budget. Helårsprognosen visar ett positivt resultat med 700 miljoner kronor, vilket är 564 miljoner kronor bättre än budget.

Bakgrunden till det förbättrade resultatet ligger i antaganden om att Västra Götalandsregionen får utökade statsbidrag för läkemedel och förlossningsvård samt lägre personalkostnader och övriga kostnader än budgeterat. Samtliga finansiella mål i budgeten är uppnådda för årets första tre månader och målen beräknas vara uppnådda även vid årets slut.

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att godkänna delårsrapporten.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

OB-satsningar kan tidigareläggas

Efter ett tilläggsyrkande från majoritetspartierna i GrönBlå samverkan vill regionstyrelsen också att den satsning på höjda OB-tillägg som föreslås i budgeten för 2018 tidigareläggs och inleds redan 2017. Regiondirektören fick i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 27 juni återkomma med förslag till hur en tidigareläggning kan genomföras.

I anslutning till delårsrapporten beslutade regionstyrelsen även om anvisningar och direktiv till olika nämnder och styrelser, bland annat om ökad finansiering och styrning för att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

Delårsrapporten ska även behandlas av regionfullmäktige.

 

Alla beslut i regionstyrelsen

 

Kontaktpersoner

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helen Eliasson (S), 0761-41 02 69

Kommunikatörer: Jörgen Andersson 0761-12 21 68, Thomas Schulz 0700-20 79 72

 

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se