Vid sammanträdet i Vänersborg på tisdagen fattade regionstyrelsen bland annat beslut om årsredovisningen för 2015, bokslutsdispositioner, ett rökfritt VGR samt journalinformation via 1177.se

Årsredovisning 2015 och bokslutsdispositioner

Västra Götalandsregionens ekonomi är god med ett överskott på 761 miljoner kronor 2015 och många av fullmäktiges mål blev uppfyllda. Det visar årsredovisningen som är klar och presenterades för regionstyrelsen på tisdagen. Styrelsen föreslår nu att fullmäktige godkänner både redovisningen och de föreslagna bokslutsdispositionerna.

– I årsredovisningen blir det tydligt hur olika perspektiv och utmaningar verkar sida vid sida. Totalt sett har Västra Götalandsregionens en god ekonomi men samtidigt har delar av verksamheten, framförallt akutsjukhusen, underskott. Under året har vi fortsatt att arbeta intensivt med våra utmaningar. Det gäller dels sjukhusens ekonomi men också utbyggnad och utveckling av kollektivtrafik och sjukvård, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

De flesta av fullmäktiges mål uppfyllda

Under 2015 uppnåddes de flesta av regionfullmäktiges 22 mål. Dessutom pågår arbetet de resterande mål som ännu inte har uppnåtts.

För kollektivtrafiken nåddes inte de mål som satts upp för resandets utveckling och kundernas nöjdhet. Däremot överträffades målen för kollektivtrafikens minskade miljöpåverkan och måluppfyllelsen inom miljöområdet visar på goda resultat.

Inom kulturområdet nåddes målen, vilket innebar att kulturverksamheten stärktes och deltagandet vidgades inom Västra Götaland. Även målen som är kopplade till rättighetsfrågor uppnåddes under året.

Inom hälso- och sjukvården har problemen med tillgängligheten och garantitiderna fortsatt. Utvecklingsarbetet måste fortsätta för att nå en kvalitetsdriven vård, öka patientens delaktighet och nå en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare inom Västra Götaland.

Serviceverksamheternas mål uppnåddes vilket till stora delar även gäller den strategiska lednings- och uppsiktsverksamheten.

Ekonomiskt resultat

Västra Götalandsregionens resultat för 2015 blev ett överskott på 761 miljoner kronor, vilket är 709 miljoner kronor bättre än den beslutade budgeten. Av de knappt 50 förvaltningarna och bolagen redovisade 36 verksamheter resultat antingen enligt budgeten eller bättre. Den största underskotten har akutsjukhusen som måste fortsätta arbetet med att få balans i ekonomin men som även har stora utmaningar inom tillgänglighet och kompetensförsörjning.

Fler anställda

2016 ökade antalet anställda med 582 personer till 52 592. Antalet tillsvidareanställningarna ökade medan visstidsanställningarna minskade. Medelåldern för båda könen ligger runt 46 år.

Antalet nettoårsarbetare ökade med 281. Störst var ökningen bland administration, läkare, medicinska sekreterare och sjukhustekniker/laboratoriepersonal. Ökningen beror bland annat på utökade uppdrag, anpassningar till normtalet för underställda per chef och förändrad bemanning.

Fortsatt satsning på utbildning för sjuksköterskor

För att på sikt säkerställa tillgången på specialistsjuksköterskor fortsatte satsningen på specialistsjuksköterskeutbildning och nyutexaminerade sjuksköterskor. Sammanlagt utbildades 239 sjuksköterskor i specialistutbildning förra året.

Löneutveckling för kvinnoyrken prioriteras

Satsningen på lönebildningen för prioriterade grupper har fortsatt. Målet är att öka medellönerna för de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom hälso- och sjukvård med medellång högskoleutbildning. De är lönepolitiskt prioriterade eftersom medellönenivån är låg i jämförelse med andra yrkesgrupper med likvärdiga arbetsuppgifter. Löneutvecklingen för dessa grupper var under året 3,4 procent medan övriga grupper utveckling var 2,6 procent.

Ökad sjukfrånvaro bland kvinnor

Sjukfrånvaron ökade 2015 med 0,5 procentenheter och var 6,7 procent. Ökningen har skett inom alla åldersintervall, men är störst inom gruppen 50 år och äldre. Ökningen gäller kvinnor och sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar. Ökningen följer utvecklingen i Västra Götalands län och hela riket. Mäns sjukfrånvaro minskar liksom den kortare sjukfrånvaron minskar.

Investeringar

Västra Götalandsregionens investeringstakt är fortsatt hög men något lägre än föregående år. Drygt 2,7 miljarder kronor investerades i fastigheter, 1,5 miljarder, och utrustning, 1,2 miljarder. Att investeringarna är lägre än föregående år beror på flera projekt försenats något det gäller exempelvis en ny vårdbyggnad vid Kungälvs sjukhus och ombyggnaden av transfusionsmedicin vid Sahlgrenska.

Journal via 1177 införs successivt under 2016

Från den 1 juni i år kommer det successivt att bli möjligt för invånarna i Västra Götaland att nå sin journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Regionstyrelsen fattade på tisdagen beslut om tidplan och regler för åtkomst av journalinformation via 1177.

Det kommer att ta tid innan alla kommer att kunna nå sin journal via 1177. Införandet måste ske i etapper under hela 2016 eftersom det finns flera journalsystem som har olika tekniska förutsättningar för att man ska kunna ansluta systemen till webben på ett säkert sätt.

Via 1177 kommer man bara kunna nå ny journalinformation, uppgifter som registreras i systemen efter den 1 juni 2016. För att få äldre journalinformation måste patienterna även i fortsättningen vända sig till den aktuella vårdenheten för att få papperskopior.

Dagens beslut i regionstyrelsen handlar främst om det regelverk som ska styra åtkomsten till journalerna. Det är bland annat bestämmelser om vilken information som kommer att vara nåbar och när. Mer information kommer inför starten att finnas på 1177.se

Västra Götalandsregionen rökfritt - ny regiongemensam riktlinje

Västra Götalandsregionen ska bli helt rökfritt, enligt en ny riktlinje som gäller både anställda, patienter och besökare. Ingen som besöker eller vistas inomhus eller utomhus i någon av Västra Götalandsregionens verksamheter ska behöva utsättas för passiv rökning eller lukt av tobaksrök. Både patienter och medarbetare som röker ska erbjudas hjälp att sluta använda tobak.

Enligt riktlinjen som nu beslutats av regionstyrelsen, och som gäller alla verksamheter vill Västra Götalandsregionen vara en hälsofrämjande organisation som ska präglas av ett synsätt där rökfria miljöer inom- och utomhus är det normala och respekteras av patienter, medarbetare och besökare.

För VGR:s anställda är rökning framöver endast tillåten utanför arbetstid, på obetald rast och i civila kläder. Att riktlinjen införs är främst ett ansvar för cheferna men alla medarbetare har ett ansvara att följa riktlinjen. De anställda ska dessutom informera patienter och besökare om riktlinjen. Samtliga möten med patienter, medarbetare och besökare ska vara rökfria.

Många verksamheter, däribland sjukhusen, har redan idag förbud för rökning i verksamheten men nu införs alltså en riktlinje som gäller alla Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag.

Övriga beslut i korthet

Kontaktpersoner

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, 0730-98 48 00. 
Kommunikatörer: Niclas Samsioe 0706-98 06 35

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av femton heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se