Den 19 maj sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Här är några av de ärenden som tas upp:

  • Skrivelse angående ekonomiska åtgärder med anledning av coronapandemin. Med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin föreslås Region Kronoberg överlämna skrivelse till regeringen och riksdagens gruppledare om behov av extraordinära insatser för att klara det regionala välfärds- och utvecklingsuppdraget framöver.
  • Regionstyrelsens delårsrapport mars 2020. Regionstyrelsen ska enligt plan lämna en delårsrapport per mars månad baserad på beslutad verksamhetsplan och fördelade budgetramar. Regionstyrelsen föreslås godkänna delårsrapporten.
  • Delårsrapport mars 2020 Region Kronoberg. För årets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på 51 mnkr. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på -10 mnkr för 2020 vilket är 163 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade åtgärder. Regionstyrelsen föreslås godkänna rapporten och föreslå för regionfullmäktige att godkänna den.

Läs hela pressmeddelandet.

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt