Regionstyrelsen sammanträdde på tisdagen i Vänersborg och fattade bland annat beslut om investeringar, nytt resecentrum i Angered, avsiktsförklaring om ökad produktion och användning av biogas, att hyra ut delar av Dingle naturbruksskola till Munkedals kommun samt att skriva till regeringen om ett pilotprojekt för att förbättra matchningen mellan arbetslösa och lediga arbeten i Fyrbodal.

Investeringar för 112 miljoner kronor

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att godkänna flera investeringar för sammanlagt 112,2 miljoner kronor. Investeringarna är så kallade strategiska utrustningsinvesteringar som sjukhusen avsökt om att få göra.

För NU-sjukvårdens del handlar det om 19,4 miljoner kronor som ska användas olika typer av utrustning för röntgen och ultraljudsundersökningar exempelvis en magnetröntgenkamera.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset får 85,1 miljoner kronor. Även här handlar det om utrustning för röntgen men även för strålningsbehandling samt laboratorieutrustning för genetisk diagnostik med mera.

Skaraborgs Sjukhus får 2 miljoner till övervakningsutrustning och Södra Älvsborgs sjukhus får 5,7 miljoner till bland annat utrustning för att dela njurstenar utan operation samt 3D-kameror som används vid titthålsoperationer.

Det är regionfullmäktige som fattar beslut om hur mycket pengar som ska investeras i verksamheten varje år. För 2016 har politikerna reserverat 265 miljoner kronor till strategisk medicinteknisk utrustning på akutsjukhusen. För att få en del av pengarna måste investeringarna vara en följd av ny teknik/behandlingsmetod, påverka sjukvårdens struktur och öka sjukhusets kapacitet.

Nytt resecentrum i Angered

Vid tisdagens sammanträde gav regionstyrelsen klartecken till ett nytt resecentrum i Angereds centrum. Närheten till det nyöppnade Angereds närsjukhus, tre spårvagnslinjer och anslutningspunkten för den lokala busstrafiken gör Angereds centrum till en av de stora och viktiga knutpunkterna för lokaltrafiken i Göteborg. Det nya resecentret kommer att innehålla väderskydd, resenärsservice, biljettförsäljning och information, samt rastmöjligheter för Västtrafiks trafikföretag.

Den nya byggnaden ska få en flexibel utformning för att man ska kunna åstadkomma en socialt hållbar funktion där Västtrafikbutik, vänthall, café och personalutrymmen kan integreras med lokala aktörer och aktiviteter.

Det nya resecentret beräknas kosta 22 miljoner kronor. Drygt hälften, 12 miljoner kronor, bekostas av Västtrafik. Resterande del bekostas av staten. Västtrafik är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

VGR skriver till regeringen – vill starta pilotverksamhet i Fyrbodal för att förbättra matchningen mellan lediga jobb och arbetslösa

Västra Götalandsregionen vill, med en pilotverksamhet i Fyrbodal, pröva ett nytt arbetssätt för att förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga arbeten. VGR skriver nu till regeringen om en regeländring så att det går att studera vid reguljära utbildningar med aktivitetsstöd. Med förändringen blir det möjligt med en lokalt och regionalt anpassad arbetsmarknadspolitik som kan öka sysselsättningen och minska utanförskapet.

Pilotverksamheten innebär att Arbetsförmedlingen, utifrån arbetsmarknadens behov, ska kunna fatta beslut om aktivitetsstöd även för studier utanför de arbetsmarknadspolitiska programmen, vid exempelvis Yrkesvux. Men, för att pröva det nya arbetssättet behöver förordningen om aktivitetsstöd ändras. Genom ändringen blir den reguljära utbildningen och Yrkesvux ett komplement till Arbetsförmedlingens utbud av arbetsmarknadsutbildningar och kan troligen på ett bättre, bredare och mer flexibelt sätt möta den lokala arbetsmarknadens behov genom att rusta de arbetssökande med efterfrågad kompetens.

Det är under arbetet med regeringens kompetensplattsformsuppdrag som VGR identifierat flera hinder som rör matchningen på arbetsmarknaden. Hindren försämrar möjligheterna att snabbt möta förändringar i den lokala arbetsmarknadens behov av ny kompetens.

I samband med krisen inom fordonsindustrin genomfördes ett stort projekt i Trollhättan och Fyrbodal. Inom projekt fick arbetssökande, som blivit arbetslösa i samband med Saabkonkursen, möjlighet att läsa kurser från det reguljära utbildningsutbudet samtidigt som de fick behålla rätten till aktivitetsstödet. Projektet visade att tillgången till ett brett utbud av utbildningar också underlättade för de arbetssökande att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

De reguljära utbildningarna som kan bli aktuella för de arbetssökande med aktivitetsstöd är:

  • Yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå (Yrkesvux).
  • Lärlingsutbildning för vuxna på gymnasial nivå.
  • Behörighetsgivande/Allmän kurs på folkhögskolan.
  • Högskolekurser. Spetsutbildning för enstaka arbetssökande.

VGR:s arbete med att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, för att bryta utanförskap och segregation, är ett av 25 fokusområden som pekats ut i Västra Götalandsregionens budget för 2016.

Kontaktpersoner: Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör 0700-82 21 42 samt Anders Carlberg, chef FoUU, 0708-82 15 41.

VGR vill ha ökad produktion och användning av biogas - samverkar med Skåne

Västra Götalandsregionen vill förbättra förutsättningarna för biogas och skriver därför tillsammans med Region Skåne en gång till på en avsiktsförklaring för arbetet fram till 2019. Regionerna ska nu i ytterligare fyra år jobba för att öka produktionen och användningen av biogas. Avsiktsförklaringen handlar om att arbeta tillsammans för långsiktiga spelregler för biogasen.  Västra Götaland och Skåne de två län som är mest framstående när det gäller biogas i Sverige och som har störst produktionspotential från restprodukter - avloppsslam, hushålls- och industriavfall, gödsel och åkergrödor.

Fram till 2019 ska regionerna prioritera

  • Styrmedel och långsiktiga spelregler för stimulans av biogasproduktion
  • Ökad användning av biogas för tunga transporter
  • Ökad användning av biogas inom kollektivtrafiken
  • Samhällsekonomiska beräkningar på tillväxt och sysselsättning kopplat till biogasutveckling
  • En aktiv omvärldsbevakning för att kunna påverka och sprida goda exempel

VGR hyr ut lokaler på Dingle naturbruksskola

Västra Götalandsregionens kommer att hyra ut delar av naturbruksgymnasiet i Dingle till Munkedals kommun. Det har regionstyrelsen nu beslutat. I och med att naturbruksutbildningen flyttas och verksamheten i Dingle läggs ner, finns nu tomma lokaler på skolan. Naturbruksutbildningen kommer att finnas kvar till och med vårterminen 2017 men vad som ska ske med lokalerna är inte bestämt. Munkedals kommun vill köpa skolan, byggnader och mark, av Västra Götalandsregionen men i väntan på att förhandlingar och avtal blir klara, och att naturbruksutbildningen flyttar ut, kommer kommunen istället att hyra lokalerna av VGR. Den första april är det tänkt att Kunskapens hus flyttar in, men kommunen ska även använda lokalerna som hem för ensamkommande barn och ungdomar. Eftersom kommunens verksamhet blir den största på skolan kommer kommunen ta över köket på skolan.

Bakgrunden till dagens beslut är regionfullmäktiges beslut i september förra året, att naturbruksutbildningarna från och med höstterminen 2016 ska koncentreras till tre de tre skolorna Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Utbildningarna vid Strömma, Dingle och Nuntorp ska dock finnas kvar till och med vårterminen 2017. Naturbruksstyrelsen fick samtidigt ett uppdrag att hjälpa till med avvecklingen av de anläggningar som inte längre behövs. I väntan på besluten om framtiden behöver man nu i vissa fall hyra ut och att ingå samarbetsavtal för lokaler och mark.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

Övriga beslut i korthet


Kontaktpersoner

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, 0730-98 48 00. 
Kommunikatörer: Niclas Samsioe 0706-98 06 35.

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av femton heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen



Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se