Det kan uppstå problem av olika slag och vara en patientsäkerhetsrisk för patienter som genomgår neuropsykiatrisk utredning utan att utredningen initierats via remiss från specialistvården. Bristen på remisskrav betyder att det inte finns någon specialistbedömning av patientens symtom innan patienten söker neuropsykiatrisk utredning och det finns inte heller en sjukvårdsverksamhet som är mottagare av utredningsresultatet med ansvar för fortsatta insatser för patienten. Sjukdomar som borde behandlats innan man tar ställning till utredning kan missas och behandlingen försenas. Därför föreslås nu remisskrav för neuropsykiatriska utredningar i Västra Götalandsregionen.

Ett införande av remisskrav från specialistpsykiatrin bedöms vara positivt för patienterna eftersom de som utreds då ingår i en vårdprocess med medicinsk bedömning, utredning med likvärdiga kvalitetskrav, en tydlig mottagare av utredningsresultatet och ansvarig för insatser efter utredning.

Ett införande av remisskrav bedöms även få positiva ekonomiska konsekvenser genom att risken för att utredningar görs i onödan eller behöver göras om, på grund av bristande kvalitet, minskar. Dessutom ökar möjligheterna till kostnadskontroll när Västra Götalandsregionen får ett helhetsperspektiv över efterfrågan av neuropsykiatrisk utredning. Förutom Västra Götalandsregionen har flera andra regioner infört remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst.

En risk som identifierats är att det initialt kan bli ökade väntetider till utredning genom att alla patienter går via den offentliga specialistpsykiatrin för att få remiss. För att minska risken kan Västra Götalandsregionen nyttja sina egna avtal med privata vårdgivare.

Förslaget från psykiatriberedningen innebär, om slutligt beslut tas i regionfullmäktige till våren, att remisskrav krävs för neuropsykiatrisk utredning som utgör en fristående vårdtjänst från och med 1 juni 2021. Innan beslut i regionfullmäktige ska ärendet för besluts i hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt i regionstyrelsen. 

Gunilla Druve Jansson, ordförande psykiatriberedningen. 0707-99 51 83. gunilla.druve.jansson@vgregion.se

Janette Olsson, vice ordförande psykiatriberedningen. 0702-21 28 01. janette.olsson@vgregion.se

Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef för Kunskapsstöd psykisk hälsa. 0708-540295. lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se