Under 2009 kommer Riksbankens Jubileumsfond att lansera en ny stödform. Bakom initiativet finns en erfarenhet om att forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har behov av mer flexibla stödformer för att komma igång med till exempel nya forskningssamarbeten. Därför har RJ beslutat att på försök under 2009 lansera ett nätverksstöd.

Syftet är att ge forskare från olika lärosäten nya och förbättrade möjligheter att samarbeta med varandra. Det handlar framför allt om att ge stöd åt etablerandet av nätverk. Problemet idag är att man som forskare ofta har svårt att få både tid och pengar till forskningssamverkan och nätverkande. Det ska förhoppningsvis det nya nätverksstödet råda bot på.

För att kunna få pengar ska man ha ett tydligt mål med nätverket. Det kan handla om att man ska vidareutveckla ett nytt forskningsområde, eller om att man vill arbeta med en gemensam publikation eller något liknande.

Viktigt är också att nätverket är ämnesöverskridande.

- Vi hoppas också att stödet ska öka mobiliteten och stärka samarbetet mellan både seniora och juniora forskare, och mellan olika ämnen, säger Britta Lövgren, forskningssekreterare på RJ, som varit med och utarbetat nätverksstödet.

I linje med detta ligger också att åtminstone en kontakt i nätverket måste komma från något lärosäte utanför Sverige. Det ska förhoppningsvis stimulera svenska forskares internationella kontakter.

Tanken är att man ska kunna söka upp till 100000 kronor per år i maximalt tre år. En del av dessa pengar ska till exempel kunna användas som lönemedel till en koordinator.

- Det ska förhoppningsvis bädda för nya samarbeten mellan forskare, säger Britta Lövgren.

RJ stöder i vanliga fall bara forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, men den här satsningen vänder sig i praktiken också till forskare inom andra områden.

- Ja, det gör den, för visserligen måste det vara ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med, men vi välkomnar också ansökningar där man är mer tvärvetenskaplig och har med forskare från andra ämnen. Det är faktiskt så att en förutsättning för att få pengar är att nätverket i någon mån överbryggar de traditionella ämnesgränserna, säger Britta Lövgren.

Nätverksstödet kommer gå att söka när som helst under året från och med den 16 februari 2009. Beslut om vilka som får stöd ska tas kontinuerligt av vd.

För att kunna söka pengar ska nätverket:

  • Ha ett tydligt mål.
  • Alltid omfatta ämnen inom humaniora och/eller samhällsvetenskap, men kan även omfatta andra ämnen.
  • Samverka över ämnesgränserna.
  • Omfatta deltagare från flera olika lärosäten eller institut, varav minst ett utanför Sverige.
  • Inkludera seniora och juniora forskare.

Mer information om hur man söker finns på RJs hemsida (www.rj.se), där det också finns anvisningar om hur ansökan ska vara utformad.

För mer information om nätverksstödet kontakta Britta Lövgren (britta.lovgren@rj.se) 08-50 62 64 08 eller Fredrik Lundmark (fredrik.lundmark@rj.se) 08-50 62 64 21.

 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435