För att den svenska socialförsäkringen ska fungera som avsett är det avgörande att registerinformationen om enskilda personer håller god kvalitet. Annars ökar risken att utbetalda ersättningar inte är korrekta. En granskning som Inspektionen för social­för­säkringen (ISF) har gjort av Försäkringskassans arbete med att upprätthålla informations­kvalitet i generell personinformation och försäkringstillhörighet visar att det finns behov av åtgärder inom detta område. ISF rekommenderar därför Försäkringskassan att rikta mer uppmärksamhet mot detta område.

För att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska kunna fatta korrekta beslut om utbetalning och hantering av olika förmåner behöver grunduppgifter för enskilda personer vara korrekt registrerade i För­säk­ringskassans register. Exempel på sådana grunduppgifter är person­nummer, adress och familjekonstellation. Båda myndigheterna utgår från uppgifter i folkbokföringsregistret i hand­läggningen och det är av stor vikt att uppgifterna även där håller god kvalitet. Myndigheterna har ett gemen­samt ansvar att upprätthålla god kvalitet i folkbokföringsregistret och ska rapportera avvikelser till Skatte­verket, helst elektroniskt. Det är även viktigt att Försäkringskassan har tydliga rutiner och ansvar för den manuella hanteringen av personinformation.

– I tider av ökad digitalisering är det viktigt att komma ihåg att person­uppgifter som överförs maskinellt mellan myndigheter och som används som grund i både manuella och automatiserade förmåner har sitt ur­sprung i manuell handläggning. Denna måste vara korrekt och här behövs tyd­li­gare rutiner och kontroller, säger Elisabeth Frid, projektledare för granskningen. 

Granskningen visar vidare att Försäkringskassan har upphört att utreda försäkringstillhörighet i vissa situationer. Detta kan få konsekvenser för hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bedömer rätten till förmåner eftersom uppgiften om en enskild person är omfattad av svensk social­för­säkring därmed inte är uppdaterad. Hanteringen får också konsekvenser för enskilda.

– När Försäkringskassan inte håller uppgifter om försäkringstillhörighet uppdaterade i systemen är det avgörande att handläggare av enskilda förmåner utför rätt kontroller för att avgöra om personen är försäkrad i Sverige. I förmåner som är automatiserade är det på samma sätt viktigt att systemet utför rätt kontroller, menar Elisabeth Frid.

Den här rapporten visar att det finns ett stort behov av att djupare granska Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens kontroller av försäkrings­till­hörighet i både manuella och automatiserade förmånsärenden.

Rapportens titel

Informationskvalitet i socialförsäkringsregistren - En granskning av den manuella hanteringen av personuppgifter och försäkringstillhörighet, ISF Rapport 2017:7.

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Elisabeth Frid, projektledare för granskningen, tel. 08-58 00 15 65.

Allmänna frågor besvaras av Maria Hemström-Hemmingsson, generaldirektör,
tel. 08-58 00 15 01.

Mer information

Läs mer om rapporten 


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00