Allt färre barn går eller cyklar till skolan och allt fler vuxna skjutsar sina barn i bil till skolan och fritidsaktiviteter. I dag skickar Stockholm stad ut på en remiss en plan för att få fler säkra och trygga skolvägar och uppmuntra till hållbart resande.

- Andelen barn som går och cyklar till skolan har minskat de senaste decennierna och allt fler vuxna skjutsar sina barn i bil till skolan och fritidsaktiviteter. Trafikmiljön runt skolorna är inte byggd för att hantera den stora mängden biltrafik, vilket leder till en rörig trafiksituation vid många av stadens skolor och skapar otrygghet, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

- Skjutsningen berövar även barnen glädjen att utforska sin närmiljö och skapa sina egna livsrum. Detta föranleder ett behov av att minska bilresor till skolor samt göra gatorna tryggare och mer trafiksäkra.

I dag skickar Trafikkontoret ut förslaget till plan för säkra och trygga skolvägar på remiss till kommuner, intresseorganisationer och myndigheter i Stockholms län samt förvaltningar och bolag inom Stockholms stad. Svaren ska lämnas senast den 15 december och sedan ska slutversionen beslutas.

Olycksstatistiken visar att det sker relativt få olyckor med motorfordon där barn skadas på väg till och från skolan. Fokus ska därför ligga på att öka den upplevda tryggheten.

Planen innehåller riktlinjer för utformning av den fysiska miljön kring skolor, en handlingsplan för åren 2015-2020 och tre övergripande mål:

 1. Skapa säkra och trygga skolvägar.
 2. Skapa möjligheter för nya resvanor och öka andelen gående och cyklister.
 3. Skapa ett stadsgemensamt synsätt i arbetet som påverkar skolvägarna.

Fakta barn, skola och trafik

 • I början av 1980-talet gick 94 procent av barnen i åldrarna 7-9 år till skolan utan vuxet sällskap
 • 2000 hade siffran som sjunkit till 77 procent
 • 2007 hade andelen mer än halverats till cirka 30 procent
 • 24 procent skjutsar sina barn med bil under vinterhalvåret och 18 procent under sommarhalvåret (april-oktober).
 • I årskurs 0-3 bor 90 procent av eleverna inom 2 km avstånd till skolan, vilket betyder att majoriteten har gång- och cykelavstånd till skolan. 80 procent av eleverna i årskurs 4-6 bor inom 2 km avstånd från skola. Från årskurs 7 bor 65 procent av eleverna inom 2 km avstånd till skolan.

Källor: Spolander, Markör, Trivector och Trafikverket)

Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?

 • De upplever att miljön runt skolområdet är osäker och innehåller mycket trafik.
 • Om skjuts med bil är mest praktiskt med hänsyn till familjens övriga resor.
 • Att skjutsa till skolan innebär tid för samvaro.
 • I vissa situationer upplever föräldrarna miljön som mer farlig än vad barnen gör.
 • Etablering av skolor i lokaler där infrastrukturen inte förberedd för elever
 • Det fria skolvalet kan innebära att barnen inte går på den skola som är närmast

Källa: Sveriges kommuner och Landsting

Förslaget till plan bifogas detta pressutskick samt finns att ladda ned här: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1813294

För vidare information

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0761-22 96 26
mattias.bengtsson.bystrom@stockholm.se

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad
www.instagram.com/mp_sthlms_stad
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02