Fotograf/Källa: Annika Örnborg

Under fjolåret genomförde Ringhals extra provtagningar i omgivningen runt kärnkraftverket. Frukt, fisk, bär, tång, mossa och kött med mera har samlats in och analyserats. Resultatet visar att de utsläpp som kan uppmätas är mycket låga, eller till och med under vad som går att mäta.

Ända sedan 1970-talet samlas årligen hundratalet prover från land och hav runt kärnkraftverket Ringhals för att analyseras. Omgivningskontrollen görs för att studera hur omgivningen påverkas av verksamheten när det gäller radioaktivitet.

– Vi vill gärna uppmärksamma resultaten för att visa att vi har kontroll på vår anläggning och att vår fossilfria elproduktion inte för med sig några radiologiska utsläpp som riskerar att skada människa och miljö, säger Ringhals produktionschef Sven-Anders Andersson.

- Vi sätter alltid säkerheten främst och arbetar systematiskt sedan decennier med att minimera vår påverkan på omgivningen.

Enstaka spår av nuklider i omgivningen

År 2020 samlades ett större antal prover in från omgivningen. Proverna som analyserades var växter, rötslam från närliggande reningsverk, komjölk under betessäsongen och kött från nötboskap med mera. Utöver de ordinarie vattenmiljöproverna ingick utökade analyser av bottensediment och blåmusslor från havet utanför Ringhals.

Inte i några prover från landmiljön detekterades nuklider från kraftverket, och endast i några enstaka fall hittades spår i prover från vattenmiljön. Nivåerna är dock så låga i närmiljön att de knappt kan detekteras ens med de känsligaste mätinstrument.

Spår av Tjernobyl

I de omgivningsprover där Cesium 137 detekteras härrör aktiviteten huvudsakligen från Tjernobylolyckan och atombombssprängningarna på 1950–60 talet. Halterna visar dock på en nedåtgående trend, minskningen är en del av den naturliga halveringsprocessen.

Den totala stråldosen en person i Ringhals närhet utsätts för från Ringhals utsläpp till luft och vatten har beräknats vara mindre än en tusendel av den naturliga bakgrundsstrålningen, vilket innebär att bidraget inte går att mäta utan endast kan beräknas.

- Det går lika bra att bo, leva, äta bär, grödor och fisk från omgivningen runt Ringhals som varsomhelst i landet, säger Sven-Anders Andersson.


Fakta om kärnkraftverkets omgivningskontroll

  • Årsrapporten är uppförd i enlighet med krav i SSMFS 2008:23 samt riktlinjer i SSI rapport 2004:15 ”Omgivningskontrollprogram för de kärntekniska anläggningarna”. Rapportering av utsläpp till luft och vatten är utförd i enlighet med beslut SSM 2010/1156 [ref 3].
  • Omgivningskontrollen har som funktion att ge underlag för internationell rapportering och samverkan inom miljöområdet,  att testa beräkningsmodeller för radionukliders spridning i miljön, att upptäcka diffusa utsläpp samt, inte minst, att ge underlag för information till allmänheten.
  • Omgivningskontrollen ger en uppskattning av halten av olika radionuklider i kraftverkets närområde. Den är bland annat avsedd att komplettera den kontinuerliga utsläppsövervakningen. Den dominerande nukliden i analyserna är fortsatt Cs-137 som härrör från Tjernobylnedfallet.
  • Rapporterna ”Ringhals utsläppsrapport över radioaktiva ämnen 2020” och ”Ringhals omgivningskontroll årsrapport för 2020” finns att begära ut från Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Ringhals Kärnkraftverk ligger på västkusten, cirka två mil norr om Varberg. Ringhals ägs av Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se/

 


Platser

Halland

Kontakt


Anna Collin

Presschef Ringhals

anna.collin@vattenfall.com

0340-647028 (Pressjour dygnet runt)

0722-216428

Anna Wallrud

Ställföreträdande presschef

anna.wallrud@vattenfall.com

0340-647028 (pressjour dygnet runt)

076-1316541

Pressjour dygnet runt

0340-647028