8 698 kvinnor i Västra Götalandsregionen har hittills delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården – de allra flesta är nöjda

Inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Under de fyra första månaderna har nära 52 000 kvinnor delat sina upplevelser. I Västra Götalandsregionen har 8698 kvinnor svarat på enkäten, svarsfrekvensen var 52%. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

Resultaten visar att de allra flesta kvinnor i Västra Götalandsregionen är trygga med vården under graviditet och tiden efter. 89 procent skulle rekommendera sin mödrahälsovård, och 89 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn.

- Graviditetsenkäten är efterlängtad och det är glädjande att så många kvinnor valt att svara. Enkäten visar att de allra flesta kvinnor i Västra Götalandsregionen är nöjda med vården under graviditeten och själva förlossningen men det finns delar av vården som vi vill förbättra, säger Corinne Pedroletti ordförande i Samordningsrådet för Kvinnosjukdomar och förlossning.

I Västra Götalandsregionen finns också utvecklingsområden. Ett av dem är eftervården. Enbart 60 procent anser att man fått den information man behövde om vad man kunde förvänta dig angående återhämtning/tiden efter förlossningen.

- Enkäten visar att det finns brister inom delar av eftervården. Regionens förlossningsenheter analyserar nu sina resultat för att vidta rätt åtgärder. Att vara gravid och föda barn är en stor livshändelse och varje kvinna med negativ förlossningsupplevelse är en för mycket säger Corinne Pedroletti.

Sveriges Kommuner och Regioner har gjort en sammanställning över de nationella resultaten. Där kan man se att 9 av 10 kvinnor kan tänka sig att rekommendera sin mödrahälsovård och sin förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Lika många har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet. De allra flesta tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade.

Utvecklingsområden är bland annat partners involvering, som påverkats av pandemin, samt eftervården.

Graviditetsenkäten genomförs som en del i överenskommelsen mellan SKR och regeringen om en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Enkäten skickas ut kontinuerligt till och med december 2022.

Urval av nationella resultat:

Övergripande positiva omdömen från kvinnorna inom flera områden:

  • De allra flesta kvinnor rekommenderar de vårdenheter som de varit i kontakt med till andra gravida kvinnor och nyblivna mammor; 89 % skulle rekommendera mödrahälsovården, 90 % sin förlossningsavdelning. 
  • 88 procent anger att de är trygga med barnmorskan på mödrahälsovården, 89 procent är trygga med vården under förlossning.
  • 88 procent anser att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning kvinnan önskade.

 

Bilden av ett antal utvecklingsområden bekräftas, bland annat eftervården och amningsstöd:

  • 88 procent anger att mödrahälsovården mött deras behov under graviditeten. Motsvarande siffra för förlossningsvården och eftervården är 73 procent.
  • 81 procent kvinnor anser att de fått tillräckligt med information gällande graviditet och under förlossning, medan endast 62 procent anser att de fått tillräckligt med information om återhämtning och tiden efter förlossning.
  • Enbart 38 procent upplever att barnmorskan på mödrahälsovården gjort partner/närstående delaktiga i den utsträckning de önskade. En delförklaring som framkommer i fritextsvaren är de begränsningar som införts under pandemin. På förlossningen, där partner eller närstående i de allra flesta fall kunnat vara med, är 88 procent kvinnor nöjda med delaktigheten.
  • Bland kvinnor som haft problem med amningen upplever 22 procent att de inte fått stöd från vården i den utsträckning de önskat.

Information om Graviditetsenkäten

Graviditetsenkäten är en nationell patientenkät som syftar till att ge gravida kvinnor och nyblivna mödrar en möjlighet att ge och efter graviditet. Målsättningen är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnors perspektiv. Enkäten besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, då kvinnan:

  • är i cirka graviditetsvecka 25 (Graviditetsenkät del 1)
  • fött barn för cirka åtta veckor sedan (Graviditetsenkät del 2)
  • fött barn för cirka ett år sedan (Graviditetsenkät del 3)

Mellan den 1 december 2020 till och med den 31 mars 2021 har cirka 94 000 enkäter skickats ut, varav nästan 52 000 enkäter har besvarats. Det ger en svarsfrekvens om 52–57 procent beroende på enkätdel. Graviditetsenkäten skickas ut kontinuerligt till och med december 2022.

SKR har samlat de nationella resultaten i två rapporter.

Kontakpersoner

Corinne Pedroletti, Ordförande i Samordningsrådet för Kvinnosjukdomar och förlossning
072-209 68 57
samordningsrad.kvinnosjukdomar-forlossning@vgregion.se

Maria Gjertsen, Regionområdeschef barnmorskemottagning och gynekologi
073-917 29 80 
samordningsrad.kvinnosjukdomar-forlossning@vgregion.se


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se