Vårdpersonal i skyddsutrustning Fotograf/Källa: Johanna St Michaels

Fler än 3000 patienter med covid-19 vårdades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under förra året – varav 440 på IVA. Samtidigt klarade sjukhuset att upprätthålla annan livsnödvändig sjukvård och fortsätta utveckla vården genom forskning. Det visar årsrapporten för 2020.

– Universitetssjukhusen är särskilt betydelsefulla i kampen mot corona-viruset och covid-19. Intensivvård, laboratorieanalyser och forskning är några exempel på kärnuppdrag inom universitetssjukvården som varit avgörande för samhällets förmåga att klara pandemin. Sjukvårdssystemet måste dra lärdomar av detta när sjukvården utvecklas i framtiden, säger Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Under 2020 har verksamheten ställts om för att hantera pandemin. Intensivvårdskapaciteten utökades på rekordtid och över 1500 medarbetare utbildades för att kunna arbeta i covid-vården. Utvecklingen av vården har också tagit flera kliv framåt, exempelvis när gäller digitalisering. Vårdmöten via Skype och motsvarande digitala verktyg ökade markant. Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomförde över 34 000 digitala vårdmöten under 2020 – motsvarande siffra föregående år var cirka 1000.

Ett annat exempel på hur vården utvecklats under pandemin är en utökning av mobila team – där Sahlgrenska Universitetssjukhusets specialister kommer hem till patienter i behov av vård. Antalet hembesök ökade med 73% genom fler mobila team under 2020. Av de akuta ärenden, där ambulans, primärvård eller kommun bett om bedömning från de mobila teamen, kunde hela 85% få sin vård tillgodosedd utanför sjukhuset.

Hembesöken blev en viktig del för att kunna fortsätta att bedriva god och säker vård, och undvika de risker pandemin innebär för exempelvis äldre sköra patienter att vistas på akutmottagningar och andra mottagningar.

Forskning, utveckling, utbildning och innovationer i världsklass är delar av sjukhusets kärnverksamhet och bidrar till Sahlgrenska Universitetssjukhusets unika position. Sjukhuset har initierat omfattande forskning om covid-19, och driver flera ledande studier inom ämnen som virologi, immunologi, infektionsmedicin och rehabiliteringsmedicin.

Just nu pågår runt 40 covidstudier med godkännande från Etikprövningsnämnden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

- Sahlgrenska Universitetssjukhuset har spelat en central roll i samhället under pandemin. Pandemin är inte över än, men när vi summerar 2020 ser vi tydligt sjukhusets bidrag för patienterna – både inom covid-vården och övrig vård. Jag är stolt över vad alla medarbetare har åstadkommit tillsammans, säger Gustaf Josefson, styrelseordförande.

Covid-19 har samtidigt påverkat tillgängligheten till vård som kan anstå. Sjukhusets resurser har prioriterats till vård av patienter med covid-19 och annan akut och livsnödvändig vård, som exempelvis cancervård, vilket medfört en ökning av väntetiderna för planerade ingrepp.

Bland de övriga viktiga händelser som noteras i årsrapporten för 2020 märks bland annat nystartade centrum för avancerade terapiläkemedel, en del av sjukhusets satsning inom precisionsmedicin. Centret blir ett nav för att ta fram nya läkemedel baserade på celler, vävnader eller gener och därigenom kunna behandla flera sjukdomar som i dag är svåra eller helt saknar behandling.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som ambition att bli ledande inom AI-utveckling i sjukvården och driver för närvarande omkring 75 AI-projekt. Under året blev Sahlgrenska Universitetssjukhuset också nyckelpartner i konsortiet med Chalmers AI Research Centre (CHAIR). Med en gemensam forskningsagenda ska sjukhuset och Chalmers AI Research Centre tillsammans utveckla morgondagens sjukvård.

Bland årets viktiga händelser finns också färdigställandet av den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus, som i slutet av året överlämnades av Västfastigheter till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som tas i drift under 2021 som Europas modernaste barnsjukhus.

Ekonomiskt har sjukhuset klarat av omställningen till pandemin utan omotiverade kostnadsökningar. Kostnadsökningen för 2020 är den lägsta på många år. Budgetavvikelsen blir för verksamhetsåret 2020 noll eftersom sjukhuset erhåller statsbidrag kopplade till covid-19 som kompensation för merkostnader som uppstått under året.

 

Fakta 2020:

Omsättning: 18 441,5 mnkr

Resultat: 0

Extrakostnader kopplade till covid-19: 623 mnkr

Väntande över 90 dagar på besök vid årets början: 5 861 st

Väntande över 90 dagar på besök vid årets slut: 5 585 st

Väntande över 90 dagar på operation vid årets början: 5 368 st

Väntande över 90 dagar på operation vid årets slut: 6 159 st

Vårdade för covid-19: Totalt drygt 3 000 patienter under 2020

Intensivvårdade för covid-19: 440

 

 


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000