Nu påbörjar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en journalgranskning av intensivvården av patienter med covid-19 på sjukhuset, för att undersöka hur vården har bedrivits med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Alla dödsfall inom intensivvården med covid-19-diagnos kommer att granskas.

– Det är viktigt att vi följer upp dödsfallen för att vi ska kunna lära för framtiden och hitta eventuella fynd samt lära oss om patientgruppen med diagnos covid-19. Granskningen är också till för att stärka de medarbetare som har arbetat med pandemin och sätta ljuset på deras arbete under en extrem tid, säger Anne Olmarker, chefläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Granskningen kommer i första hand att fokusera på de dödsfall i covid-19 som inträffat under IVA-vården och matcha dessa mot patienter med covid-19 som inte avlidit. Undersökningen kommer omfatta alla IVA-enheter som vårdat patienter med covid-19. Vid granskningen undersöks om det förelegat så kallade kvalitetsbrister och om oväntade händelser inträffat, utöver dödsfall, som hade kunnat undvikas.

Målet är att hitta riskområden och följa upp förbättringsmöjligheter samt att undersöka om det finns något som behöver förändras redan nu men också att lära för framtiden.

Sjukhuset har redan gjort en granskning av rapporter från personal som registrerats i avvikelsehanteringssystemet. Vid denna har ett fåtal fall identifierats där närmare utredning av händelseförloppet pågår. Avvikelserapporter utgör ett mycket viktigt underlag i det ständigt pågående förbättringsarbetet i verksamheterna, inklusive IVA-vården. Journalgranskningen tillför ett bredare perspektiv eftersom vård där inga avvikelser rapporterats men där brister kan ha förelegat också granskas.  Journalgranskningen utgör därmed ett betydelsefullt komplement.

– En framgångsfaktor under utbrottet av covid-19 är att sjukhuset har styrt det här samlat, många intensivvårds- och operationsverksamheter har samordnats under pandemin. Det är ett fantastiskt arbete som vi nu måste följa upp. Det här har varit en period med extrem belastning, vi har jobbat på nya sätt och öppnat upp verksamheter och det har varit en enorm uppslutning, säger Anne Olmarker.

 

Fakta:

  • Vårdskador är undvikbara händelser, skador i våden som inte hade behövt inträffa.

  • Markörbaserad journalgranskning (MJG) är en etablerad metod som arbetats fram av SKR för att identifiera vårdskador
  • Granskningen innefattar journaler under 1 mars till sista maj.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 DSC 6652Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000