Fotograf/Källa: Marie Enoksson/ Sametinget

Naturvårdsverkets beslut att öka antalet vargar i Sverige och till och med tillåta varg i renskötselområdet i Jämtland upprör företrädare för Sametinget. Beslutet hotar rennäringens existens och i förlängningen den samiska kulturen.

Den 9 maj fattade Naturvårdsverket beslut om ändring av miniminivåerna för varg i Sverige. Beslutet innebär en höjning av miniminivån till 300 individer, och innebär ett vargpar med valpar i Jämtland. Med omräkningsfaktor innebär det 10 vargar inom renskötselområdet. Beslutet väcker stor oro.

- Beslutet är ett direkt hot mot renskötselns existens och i förlängningen den samiska kulturen, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Sametinget har i flera år återkommande påtalat att de höga rovdjursnivåerna äventyrar rennäringens existens i hårt drabbade områden. Riksdagsbeslutet om en toleransnivå för rennäringen, dvs en maximal förlust till rovdjur på 10 % av renhjorden per år, är långt ifrån verklighet. Förlusterna ligger i snitt på 23-25 procent och innebär stor ekonomisk skada för enskilda renskötselföretagare.

- Beslutet är orimligt i detta läge, när vi kämpar för att få ner rovdjursantalet och har begärt en ändring i  förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn för att skydda våra renar, säger Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande.

- I dagsläget finns inget rättskydd för rennäringen. Rovdjuren är däremot skyddade i EU och i svensk lagstiftning, säger Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande.

Det är renägarna som bär hela Sveriges rovdjurspolitik när toleransnivån inte följs. Till detta adderas en politik som inte får effekt på förvaltningsnivå, och myndigheter som agerar oförutsägbart.

- Naturvårdsverkets beslut att sanktionera varg i renskötselområdet är ett slag i ansiktet på de renskötare som redan idag driver sina verksamheter med knappa marginaler och en ständig oro för den växande rovdjursstammen, säger Per-Olof Nutti, styrelsens ordförande.

 

För mer information kontakta:

Per-Olof Nutti
Styrelseordförande/ Stivraságadoalli
per-olof.nutti@sametinget.se
070-376 31 12

Marita Stinnerbom
Styrelseledamot och ordförande i rennäringsnämnden
marita.stinnerbom@sametinget.se
070-399 98 06Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.


Kontakt


Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12