Sametinget och Institutet för språk och folkminnen har nyligen överlämnat en gemensam redovisning till kulturdepartementet kring behovet att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna. Sametingets ståndpunkt är att det är samerna själva som ska förvalta sitt kulturarv och att Sametingets uppdrag ska utökas.

Glädjande nog har många engagerat sig, både på det muntliga samrådet och genom att lämna skriftliga synpunkter. I synpunkterna framkommer att det finns ett stort behov av ett samlat samiskt arkiv. Det ses som viktigt att öka insamlingen av arkivmaterial kopplat till samisk kultur och att få tillgång till detta. Civilsamhället uttrycker behov av rådgivning och vägledning för att få bättre kännedom om vilka material som är av vikt att lämna in till arkiv. Man menar att den samiska kunskapen behöver delas aktivt med folket vars kultur ligger till grund för samlingarna. Genom digitalisering kan fler få tillgång till den samlade kunskapen men här finns samtidigt behov av etiska regler och skydd för exploatering och kommersialisering.

Många anser att Sametinget bör ha det samlade förvaltningsansvaret för samiska arkivsamlingar. Det anses också viktigt att stärka samiska institutioner som har upparbetade arkiv såsom Ájtte museum och att tillföra resurser för ändamålet. Samiska institutioner som Gaaltije och andra framtida samiska informationscentra, kan med tillförandet av en arkivfunktion fungera som noder till ett samiskt arkiv.

- Sametingets ståndpunkt är att det är samerna själva som ska förvalta sitt kulturarv, genom sitt folkvalda organ. Stöd för denna ståndpunkt hämtas bland annat från urfolksrätten, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.  Hur det kan genomföras i praktiken behöver vi utreda närmare i nästa steg, menar Nutti. 

Sametinget föreslår att regeringen ska ge Sametinget i uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta samt sprida kunskap och material om det samiska språket samt samiska dialekter, folkminnen, folkmusik och namn i Sverige och att detta bör förtydligas i Sametingets instruktion.

- Vi behöver bygga upp en samisk förvaltning och infrastruktur på musei- och arkivområdet, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti. Detta finns i Finland och Norge, men inte i Sverige.

Institutet för språk och folkminnen delar inte helt Sametingets ståndpunkt, utan vill att Isofs uppdrag ska kvarstå i nuvarande form. Istället föreslår Isof att regeringen förtydligar det statliga ansvaret för samiskt kulturarv genom att ge Sametinget resurser att bygga upp en arkivkompetens vid myndigheten. Eftersom myndigheternas ståndpunkter skiljer sig åt i vissa delar har myndigheterna redovisat synpunkter och förslag till åtgärder i separata delar i utredningen.

Susanne Idivuoma
Kulturchef
0980-780 48
susanne.idivuoma@sametinget.se

Tanja Sevä
Kulturutredare 
0971-550 70
tanja.seva@sametinget.se
Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet under regeringen. Det övergripande uppdraget är att bevaka samiska frågor och verka för en levande samisk kultur. De 31 ledamöterna i plenum utses genom allmänna val vart fjärde år. På Sametingets kansli arbetar ett 50-tal tjänstemän. Huvudkansliet finns i Kiruna. Lokalkontor finns i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.


Kontakt


Per-Olof Nutti

Styrelseordförande/ Stivraságadoalli/ President

per-olof.nutti@sametinget.se

0980-780 30

0980-780 27

070-376 31 12