Halland är ett expansivt län med högt exploateringstryck för nya bostäder och industritomter. Detta ställer stora krav på att samhällsplaneringen görs mot avvägda mål om hur vi vill att samhället ska se ut. Bygger vi för nutiden eller framtiden?

Fredagen den 26 januari samlas deltagarna på årets Miljömålskonferens i Varberg för att tala om samhällsbyggande från olika synvinklar och om hur vi människor kan leva och dra nytta av naturens resurser på ett hållbart sätt.

- Vi vill lyfta samhällsplaneringens roll i miljöarbetet, säger Helena Westberg, miljömålssamordnare i Halland. Det räcker inte längre med att konstatera att vi påverkar naturen genom byggnation vi måste kompensera och till och med återskapa förlorade värden. Innovationer, forskning och nya mänskliga beteenden samt annat väderklimat ställer nya krav. Vi måste bygga samhällen där vi drar mer fördel av ekosystemtjänsterna. Naturen bör vi se som det gröna kapitalet. Lever vi med naturen kommer vi få ökad samhällsvinst.

Tänk på framtiden

Finns det en annan framtid där vi kommer dela mer och äga mindre? Hur kommer våra samhällen då att se ut? Behöver vi lika många p-platser? Vad innebär begreppet grön infrastruktur?

Denna dag ska ge kunskap, verktyg och nya idéer samt ett nytt eller förstärkt engagemang för att Halland ska bli en bättre plats att leva på.

Miljömålsuppdatering

Länsstyrelsen gör varje år en uppföljning över hur arbetet med Sveriges miljömål går i Halland. På konferensen kommer det att hållas korta presentationer om de miljömål som berör dagens ämne. Det kommer även finnas en utställning där alla miljömål presenteras. För flertalet av målen kommer det finnas sakkunniga tillgängliga för att besvara frågor.

Läs mer om bedömningarna på miljomal.se.

Mer information

Över 200 personer deltar i miljömålskonferensen och de kommer från olika sektorer inom kommunerna och regionen, politiker, byggbolag, konsulter, ideella organisationer och privata miljöaktörer. Konferensen pågår mellan 09.00 - 15.30 och landshövding Lena Sommestad inleder. Media är välkomna att följa hela eller delar av konferensen. Möjlighet till intervjuer finns i samband med pauser och lunch. Kontakta Josefine Håkansson 072-450 52 87.

Länk till inbjudan med program.

Övriga kontakter: 
Miljömålssamordnare Helena Westberg, 010-224 34 11
Miljömålssamordnare Jennie Thronée, 010-224 33 65

Praktisk information
Tid: Fredagen den 26 januari 2018 kl. 9.00 - ca 15.20
Plats: Varbergs Stadshotell, Kungsgatan 24-26
Målgrupp: Kommunala och regionala politiker och tjänstemän, personer som beslutar om eller arbetar med exploatering, byggande eller underhåll av fastigheter samt bygg-företag, privata markexploatörer, landskapsarkitekter, arkitekter, konsulter, intresseorganisationer och andra intresserade.Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.


Kontakt


Niklas Glans

Kommunikationschef

Niklas.Glans@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 248

Sofie Tedenstad Svebring

Kommunikatör

sofie.tedenstad-svebring@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 363

Åsa Ehrnberg

Kommunikatör

asa.ehrnberg@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 229

Nicole Blomstrand

Kommunikatör

nicole.blomstrand@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 304

Marcus Johansson

Kriskommunikatör

marcus.johansson@lansstyrelsen.se

010 - 22 43 275