Presskontakt: Veronica Strid Sandberg
tfn 08-454 46 44


Enligt Statskontoret har de sammanslagningar av tingsrätter som genomförts under perioden 1999-2006 bidragit till att flera av de uppställda målen har uppnåtts, om än i olika grad vid enskilda tingsrätter. Merparten av de sammanlagda tingsrätterna har t.ex. utvecklat sin inre organisation. Vidare har inslaget av specialisering av den dömande verksamheten samt den geografiska samordningen med andra myndigheter inom rättsväsendet ökat. Sammanslagningarna har också kunnat genomföras med bibehållen tillgänglighet. Skillnader mellan enskilda tingsrätter när det gäller måluppfyllelse betyder enligt Statskontoret att det finns ett utrymme för att i ökad utsträckning ta tillvara de möjligheter till verksamhetsförbättringar som sammanslagningar skapar.

Antalet tingsrätter har genom sammanslagningarna minskat från 96 till 55 stycken. Målen för sammanslagningarna är att de (med bibehållen tillgänglighet) ska:

• Skapa möjligheter för tingsrätterna att stärka sin beredningsorganisation
• Öka möjligheterna att specialisera verksamheten
• Skapa förutsättningar för återkommande kompetensutveckling
• Säkerställa möjligheter att rekrytera kompetent personal
• Förbättra den geografiska samordningen mellan rättsväsendets övriga myndigheter.

Statskontorets utvärdering visar att vissa mål är uppfyllda i högre utsträckning än andra och att måluppfyllelsen tenderar att öka successivt. Sammanslagningarna har inneburit att större tingsrätter med en ökad bärkraft har skapats. Vidare har den inre organisationen utvecklats vid många tingsrätter och vid merparten av tingsrätterna sker idag beredningen av mål och ärenden gemensamt för flera rotlar. Vidare har inslaget av specialisering av den dömande verksamheten ökat. Utveckling av inre organisation och införandet av specialisering är vanligare förekommande vid större tingsrätter.

Sammanslagningarna har också lett till en ökad geografisk samordning med övriga myndigheter inom rättsväsendet. Varje häkte och åklagarkammare arbetar nu mot färre tingsrätter vilket minskar behovet av resor och transporter.

Enligt Statskontoret har sammanslagningarna också genomförts med en bibehållen tillgänglighet. Visserligen har fler parter och vittnen får ett längre vägavstånd till sina tingsrättslokaler, men det rör sig dock om en begränsad avståndsökning. Enligt Statskontoret kommer tingsrätternas tillgänglighet i framtiden att bli allt mindre geografiskt betingad i takt med att arbetet med att utveckla ljud- och bildteknik i domstolsförhandlingar fortskrider.

Lösningen med att vissa tingsrätter har flera verksamhetsorter har avsevärda nackdelar. Statskontoret kan också konstatera att flerortsmodellen är på väg att bli överspelad eftersom verksamheten vid ett antal tingsställen har minskat i omfattning eller avvecklats helt.

Enligt Statskontoret är det viktigt att sammanslagningarna leder till en mer effektiv verksamhet och en ökad kvalitet i rättsskipningen. För att åstadkomma detta kommer tingsrätterna själva att ha ett fortsatt stort ansvar. För att se till att sådana förbättringar kommer till stånd bör


regeringen enligt Statskontoret i ökad utsträckning följa upp och utvärdera verksamhetens effektivitet vid enskilda tingsrätter.

I Statskontorets uppdrag har inte ingått att ta bedöma måluppfyllelsen för enskilda sammanläggningar eller tingsrätter.


Läs publikationen Sammanslagna tingsrätter i pdf på www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2007/200709.pdf


Kontakt:
Gunnar Gustafsson, Statskontoret tel. 08-454 46 65


Ämnen

Politik

Taggar

Stockholm

Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26