Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 09:30 – 14:15

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1.Remiss - Motion om åtgärder vid allvarliga förlossningsskador

Diarienummer SKAS 2020-00615

2.Hyresavtal till styrelsen för godkännande

Diarienummer SKAS 2021-00064

3. Årsredovisning/bokslut 2020

Diarienummer SKAS 2021-00055

4. Uppföljning internkontrollplan 2020

Diarienummer SKAS 2019-00607

 

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 1 feb 2020

Diarienummer SKAS 2021-00067

Anmälningsärenden

1.Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Hantering av behov av mammografiscreening och klinisk radiologisk bröstdiagnostik

Diarienummer SKAS 2020-00723

2. Östra patientnämndens beslut om Klagomål och synpunkter till patientnämnderna i Västra Götalandsregionen januari - oktober 2020

Diarienummer SKAS 2020-00734

3. Hälso- och sjukhusdirektörens beslut om ordförande i samordningsråden för barn- och ungdomspsykiatri samt vuxenpsykiatri

Diarienummer SKAS 2020-00735

4. Regionfullmäktiges beslut om Justerad patientavgift för personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda

Diarienummer SKAS 2020-00739

5. Regionfullmäktiges beslut om Avgiftsfria besök för gravida utan remiss eller vårdhänvisning från mödravårdscentral

Diarienummer SKAS 2020-00741

6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Kostnadsuppräkning av hälsoundersökning och taxor för intygsskrivning

Diarienummer SKAS 2020-00744

7. Regionfullmäktiges beslut om Budget 2021 för Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00752

8. Regionfullmäktiges beslut om Delårsrapport augusti 2020 Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00753

9. Uppdaterad regiongemensam plan för kompetensförsörjning 2021

Diarienummer SKAS 2020-00764

10. Regionstyrelsens beslut om Avgiftsfri vaccination mot covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00773

11. Regionstyrelsen beslut om begäran till aktivering av krislägesavtalet

Diarienummer SKAS 2020-00775

12. Regionstyrelsens Begäran om aktivering av krislägesavtalet

Diarienummer SKAS 2020-00775

13. Regionstyrelsens Beslut om Begäran om att aktivera krislägesavtalet

Diarienummer SKAS 2020-00777

14. Revisorkolleigiets beslut om Granskning av hur regionstyrelsen och utförarstyrelserna i hälso- och sjukvården förbereder verksamheten för en mer tillitsbaserad styrning

Diarienummer SKAS 2020-00778

15. Arvodesberedningens Beslut om - Uppräkning av grundarvode för regionråd per 1 januari 2021

Diarienummer SKAS 2021-00039

16. Regionstyrelsens Beslut om Regionövergripande särskild satsning på förbättrad tillgänglighet till hälso- och sjukvård under 2021

Diarienummer SKAS 2021-00040

17. Regionstyrelsens Beslut om Ledningssystem för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00041

18. Regionstyrelsens Beslut om Engångsbelopp till anställda i Västra Götalandsregionen med anledning av covid-19

Diarienummer SKAS 2021-00043

 

Information

A. Status/förklaring till väntande BUP

B. Uppföljning åtgärder Bild- och funktionsmedicin

C. SkaS mobila närsjukvårdsteam

D. Närsjukvårdscentrum Mariestad

E. Vårdplatsstruktur Skövde

F. Uppföljning åtgärder för ekonomi i balans

G. Sjukhusrapporten 2020 och kvalitetsarbete 2021

H. Ekonomi och produktion

I. Omställningsarbetet

J. Arbetsmiljö

K. Kvalitet och patientsäkerhet

L. Covid-19/Nya normala

M. Sjukhusdirektörens information

N. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Bifogade filer

 Mötesbok 2021-02-1


Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62