Plats: Distansmöte, Tid: Kl. 09:30 - 13:00

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Eventuella beslut om närvarorätt

Eventuella beslut om yttranderätt

Anmälan om jäv

Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Ökade investeringars kostnadskonsekvenser

Diarienummer SKAS 2020-00399

2. Revidering plan för intern kontroll 2020

Diarienummer SKAS 2020-00385

3. Workshops hösten 2020 - produktion/arbetsmiljö

Diarienummer SKAS 2020-00402

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 11 juni 2020

Diarienummer SKAS 2020-00069

Anmälningsärenden

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Närvårdscentrum i Mariestad - primärvård i samarbete med specialistsjukvård

Diarienummer SKAS 2020-00140

2. Personalutskottets beslut om Regional prioritering och fördelning av centralt bidragsfinansierade ST-tjänster 2021

Diarienummer SKAS 2020-00371

3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Undantagshantering av läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen

Diarienummer SKAS 2020-00380

4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Lägesrapport alarmeringstjänsten

Diarienummer SKAS 2020-00381

5. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Tillämpningsanvisning avgiftsfri undersökning, vård och behandling enligt Smittskyddslagen (2004:168) på grund av covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00382

6. Regionstyrelsens beslut om Avtal med externa leverantörer inom hälso- och sjukvårdsområdet som upphandlats på uppdrag av sjukhusen - hantering med anledning av covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00383

7. Regionstyrelsens beslut om Uppföljning plan för intern kontroll för regionstyrelsen till och med mars 2020

Diarienummer SKAS 2020-00385

8. Regionstyrelsens beslut om Extra ersättningar med anledning av covid-19-vård

Diarienummer SKAS 2020-00401

9. Regionfullmäktiges beslut om Bokslutsdispositioner 2019

Diarienummer SKAS 2020-00404

10. Regionfullmäktiges beslut om Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2019

Diarienummer SKAS 2020-00405

11. Regionfullmäktiges beslut om Revisionsberättelser och ansvarsprövning

för 2019 års verksamhet

Diarienummer SKAS 2020-00406

12. Regionfullmäktiges beslut om Koncernens uppföljningsrapport mars 2020

Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00407

13. Regionfullmäktiges beslut om Gemensamma priser för sjukhusen

Diarienummer SKAS 2020-00408

14. Regionfullmäktiges beslut om Beslutsordning för val och nomineringar

Diarienummer SKAS 2020-00409

Information

A. Covid-19 statusrapport

B. Sommarplanering och vårdplatser

C. Omställningsarbete

D. Ekonomi och produktion

E. Effekt av åtgärder läkemedel till och med maj 2020

F. Kvalitet och patientsäkerhet

G. Handlingsplan våld i nära relationer

H. Arkivnämndens tillsyn - handlingsplan

I. Arbetsmiljö

J. Sammanslagning av verksamhetsområde Utbildning och FoU

K. Sjukhusdirektörens information

L. Information från presidiet

 

Kontakt: 

 

Michael Malmborg, kommunikationschef, Skaraborgs Sjukhus, 073-7085704

 

Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.
Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62