Plats: Regionens hus Skövde, Tid: Kl. 10:00 - 16:00

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Eventuella beslut om närvarorätt

Eventuella beslut om yttranderätt

Anmälan om jäv

Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1. Behovet av och förutsättningar för en helikopterflygplats vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping

Diarienummer SKAS 2019-00271

2. Information om Närvårdscentrum i Mariestad – en pilotverksamhet mellan Närhälsan Mariestad vårdcentral och Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00140

3. Regionstyrelsens särskilda riktlinjer till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00139

4. Ansökan om ägarstyrda investeringsmedel Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00156

5. Yttrande över motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården

 

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 12 mar 2020

Diarienummer SKAS 2020-00069

 

Anmälningsärenden

1. Tillsynsbeslut arkivlokal Centralarkivet Skaraborgs sjukhus Skövde

Diarienummer SKAS 2019-00462

2. Tillsynsbeslut arkivlokal HR/diarie Skaraborgs sjukhus Skövde

Diarienummer SKAS 2019-00462

3. Tillsynsbeslut arkivlokal närarkiv diarie Skaraborgs sjukhus Skövde

Diarienummer SKAS 2019-00462

4. Tillsynsbeslut arkivlokal närarkiv HR Skaraborgs sjukhus Skövde

Diarienummer SKAS 2019-00462

5. Regionstyrelsens beslut om Ansökning angående nationell högspecialiserad vård vid förvärvade ryggmärgsskador

Diarienummer SKAS 2020-00079

6. Regionfullmäktiges beslut om Samordning av laboratoriemedicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00142

7. Regionfullmäktiges beslut om Motion av Nicklas Attefjord (MP) med flera om en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska - från mödravård till förlossning

Diarienummer SKAS 2020-00143

8. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Uppgiftsbeskrivning för hälso- och sjukvårdsstyrelsens prioriteringsberedning

Diarienummer SKAS 2020-00162

 

Information

A. Information om ambulanshelikopterverksamheten i VGR

B. Lägesrapport - uppdrag lokal anpassning GDPR

C. Barnkonventionen blir lag

D. Statusrapport Covid - 19

E. Statusrapport Närsjukvårdsteam

F. Effekt av åtgärder läkemedel 2019 och plan 2020

G. Regionalt prioriteringsarbete

H. Kvalitet och patientsäkerhet

I. Organisation för det försäkringsmedicinska arbetet i ordinarie förvaltning på SkaS

J. Riktlinje för lönepolitiken 2020-2022

K. Arbetsmiljö

L. Statusrapport BUP

M. Ekonomi och produktion

N. Information från verksamhetsområde K2 - kirurgi, urologi, palliativ vård, onkologi

O. Sjukhusdirektörens information

P. Information från presidiet

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.
Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62