Plats: Distansmöte, Tid: Kl. 09.30 – 13.00

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Eventuella beslut om närvarorätt

Eventuella beslut om yttranderätt

Anmälan om jäv

Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Granskningsrapport: Sjukhusstyrelsernas arbetsmiljöansvar

Diarienummer SKAS 2020-00091

2. Måltal nettoårsarbetare 2020

Diarienummer SKAS 2020-00139

3. Behovet av och förutsättningar för en helikopterflygplats vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping – Bordlagt ärende 2020-03-12

Diarienummer SKAS 2019-00271

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 14 maj 2020

Diarienummer SKAS 2020-00069

Anmälningsärenden

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Uppföljning av vårdplatsutredning med åtgärdsplan för Skaraborgs Sjukhus

2. Regionstyrelsens beslut om Återremitterat förslag om Närvårdscentrum i Mariestad - primärvård i samarbete med specialistsjukvård

Diarienummer SKAS 2020-00140

3. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Förlängning av tillfälliga förändringar av tillämpning av sjukreseregelverket med anledning av covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00245

4. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Förlängning av tillfällig förändring av tillämpningsanvisning om borttagen patientavgift för sent avbokat besök samt för ersättning avseende väntetid mer än 30 minuter (med anledning av covid-19)

Diarienummer SKAS 2020-00246

5. Hälso- och sjukvårdvårdsdirektörens beslut om Tillfällig förändring av tillämpningsanvisning avseende hembesökstillägg för personer som är 70 år eller äldre med anledning av covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00255

6. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Förlängning och förtydligande avseende tillfällig förändring av hembesökstillägg för personer som är 70 år eller äldre samt för riskgrupper

Diarienummer SKAS 2020-00255

7. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 14 april 2020 - Konsekvenser av covid-19 för Västra Götalandsregionens externa parter – övervägande om beslutsfattande och ställningstagande

Diarienummer SKAS 2020-00274

8. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2020: En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Diarienummer SKAS 2020-00277

9. Regionstyrelsens beslut om Åtgärder för att stötta styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus med anledning av sjukhusets ekonomiska läge

Diarienummer SKAS 2020-00280

10. Regionstyrelsens beslut om Fortsatt arbete med den öppna barn- och ungdomsmedicinska verksamheten i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00281

11. Regionstyrelsens beslut om Inköpspolicy kompletterande beslut rörande service- och supportavtal

Diarienummer SKAS 2020-00282

12. Regionstyrelsens beslut om Koncernövergripande behovsanalys ägarstyrda fastighets- och fordonsinvesteringar hösten 2019

Diarienummer SKAS 2020-00283

13. Regionstyrelsens beslut om Utredning av omfattning av Sahlgrenska Universitetssjukhusets särskilda uppdrag

Diarienummer SKAS 2020-00284

14. Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00285

15. Regionstyrelsens beslut om Ny överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Diarienummer SKAS 2020-00286

16. Personalutskottets beslut om Återrapportering av uppdraget avseende att utveckla ST-styrningsgruppens arbetssätt och säkerställa att de förvaltningsinterna processerna görs på ett enhetligt sätt

Diarienummer SKAS 2020-00292

17. Personalutskottets beslut om Införande av bastjänstgöring för läkare i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00293

18. Personalutskottets beslut om Iakttagelser medarbetarenkäten 2019

Diarienummer SKAS 2020-00294

19. Personalutskottets beslut om VGR Akademins verksamhetsplan 2020

Diarienummer SKAS 2020-00295

20. Personalutskottets beslut om Översyn av riktlinjer för företagshälsovård

Diarienummer SKAS 2020-00300

21. Personalutskottets beslut om Information om rapport "Uppföljning av målbild för lönestrukturen - Jämställda löner 2019"

Diarienummer SKAS 2020-00301

22. Beslut om samordning av tjänsteresor för vårdpersonal i samband med covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00306

23. Hälso-och sjukvårdsstyrelsens Beslut om införandet av avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper och för de som är äldre än 65 år

Diarienummer SKAS 2020-00309

24. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om gemensamma priser för sjukhusen

Diarienummer SKAS 2020-00310

25. Hälso-och sjukvårdsstyrelsens beslut om Principer för utvecklingsanslaget och beredning inför finansiering av satsningar i vården

Diarienummer SKAS 2020-00314

26. Personalutskottets beslut om initiativärende från Sverigedemokraterna om veckoslutstjänstgöring

Diarienummer SKAS 2020-00327

28. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Justerad uppföljningsbilaga till vårdöverenskommelse 2020 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00328

29. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Förstärkningsmedel 2020 missbruk/beroende för ungdomar och unga vuxna

Diarienummer SKAS 2020-00329

30. Kompetensförsörjningsplan 2020 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00359

Information

A. Information om Närsjukvårdsteam

B. Närvårdscentrum Mariestad

C. Återrapport av beslut i östra hälso- och sjukvårdsnämnden om vårdplatsutredning

D. Handlingsplan KPP

E. Prognos ekonomi

F. Uppdrag och ersättning rättspsykiatri 2020

G. Arbetsmiljö

H. Sommarplanering 2020

I. Covid -19

J. Ekonomi och produktion

K. Kvalitet och patientsäkerhet

L. Omställningsarbete

M. Sjukhusdirektörens information

N. Information från presidiet

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Bifogade filer

 ReleaseKontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62