Plats: Distansmöte, Tid: Kl. 09.30 – 13.00

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Eventuella beslut om närvarorätt

Eventuella beslut om yttranderätt

Anmälan om jäv

Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1. Delegeringsordning 2020

Diarienummer SKAS 2020-00190

2. Åtgärder för en ekonomi i balans 2020

Diarienummer SKAS 2019-00461

3. Tillfällig förändring av tillgänglighetsmål

Diarienummer SKAS 2020-00202

4. Tillfällig förändring av anställningsprövning

Diarienummer SKAS 2019-00639

 

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 2 april 2020

Diarienummer SKAS 2020-00069

 

Anmälningsärenden

1. Styrelsen för Närhälsans beslut om information om Närvårdscentrum i Mariestad - en pilotverksamhet mellan Närhälsan Mariestad vårdcentral

Diarienummer SKAS 2020-00140

2. Regionstyrelsens beslut om PCB-sanering etapp 3, del 2 av 2 - begäran om genomförandebeslut

Diarienummer SKAS 2020-00210

3. Revisorskollegiets beslut om Revisorskollegiets ansvarsprövning 2019

Diarienummer SKAS 2020-00221

 

Information

A. Statusrapport covid -19

B. Revisionsgranskningar 2020

C. Uppföljning internkontrollplan

D. Statusrapport FVM

E. Ekonomi och produktion

F. Kvalitet och patientsäkerhet

G. Uppföljning från regionstyrelsens möte 2020-03-31

H. Sjukhusdirektörens information

I. Information från presidiet

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.
Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62