Plats: Distansmöte, Tid: Kl. 09.30 - 16:00

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum
  • Eventuella beslut om närvarorätt
  • Eventuella beslut om yttranderätt
  • Anmälan om jäv
  • Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Revidering av tidplan 2020 för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00001

2. Planering internkontrollplan 2021

Diarienummer SKAS 2019-00607

3. Uppdragsutbildning - Specialistsjuksköterska

Anestesi/Operation/Intensivvård

Diarienummer SKAS 2020-00505

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 20 augusti 2020

Diarienummer SKAS 2020-00069

Anmälningsärenden

1. Protokollsutdrag från HSS den 3 juni 2020 - § 140 Handlingsplan 2021 avseende omställningen av hälso- och sjukvården

Diarienummer SKAS 2020-00418

2. Hälso -och sjukvårdsstyrelsens beslut om Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende

Diarienummer SKAS 2020-00420

3. Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00422

4. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor med anledning av covid-19 för resor från öarna i Västra Götalandsregionens skärgård

Diarienummer SKAS 2020-00424

5. Regionfullmäktiges beslut om Budget 2021 för Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00447

6. Regionfullmäktiges beslut om Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021

Diarienummer SKAS 2020-00449

7. Regionfullmäktiges beslut om Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus om ekonomi och verksamhet i balans

Diarienummer SKAS 2020-00450

8. Regionfullmäktiges beslut om Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna

Diarienummer SKAS 2020-00452

9. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Gemensam egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00458

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande etapp 2 2020

Diarienummer SKAS 2020-00465

11. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Fortsatt hantering av pågående närakuter och struktur för det akuta omhändertagandet

Diarienummer SKAS 2020-00466

12. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Förlängd avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19

13. som inte omfattas av smittskyddslagen (SFS 2004:168)

Diarienummer SKAS 2020-00467

14. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021

Diarienummer SKAS 2020-00468

16. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Slutrapport för regionuppdrag till följd av uppdatering av nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Diarienummer SKAS 2020-00469

17. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Inrättande av samordningsråd samt beslut om ordförande

Diarienummer SKAS 2020-00472

18. Beslut från regionstyrelsen den 23 juni 2020 – Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin

Diarienummer SKAS 2020-00474

19. Regionstyrelsens beslut om koncernens uppföljningsrapport maj 2020 Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00476

20. Regionstyrelsens beslut om DRG-priser, statsbidrag & riktlinjer för detaljbudget.

Diarienummer SKAS 2020-00478

21. Regionstyrelsens beslut om investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2021–2023

Diarienummer SKAS 2020-00479

22. Regionstyrelsens beslut om ekonomimodell för samordnad medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00480

23. Regionstyrelsens beslut om strålsäkerhetsrapport 2019 Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00481

24. Regionstyrelsens beslut om sammanträdestider för regionstyrelsen, dess utskott och dess beredningar 2021

Diarienummer SKAS 2020-00482

25. Regionstyrelsens beslut om behovsprognos kirurgiska ingrepp samt regional plan för operationskapacitet - åtgärder för förbättrat nyttjande

Diarienummer SKAS 2020-00483

26. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Tillämpningsanvisning för ersättning vid provtagning för påvisande av antikroppar covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00497

Information

A. Arbetsmiljö

B. Information från verksamhetsområde M6, BUP

C. Tillgänglighet och produktion

D. Information från verksamhetsområde K6, Anestesi/Operation/IVA

E. Riktlinjer VÖK och detaljanvisningar budget för 2021

F. Investeringsplan

G. Workshops hösten 2020 - produktion/arbetsmiljö

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Bifogade filer

 ReleaseKontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62