Plats: Skaraborgs Sjukhus Falköping. Tid: Kl. 10:00 - 16:00

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum
 • Eventuella beslut om närvarorätt
 • Eventuella beslut om yttranderätt
 • Anmälan om jäv
 • Eventuella ärenden som kommer till eller stryks
   
  Beslutsärenden
  1. Yttrande över förslag till policy för digitalisering i Västra Götalandsregionen Diarienummer SKAS 2019-00663
  2. Revisionsenhetens fördjupade granskning av styrelsens styrning av produktivitet Diarienummer SKAS 2020-00068
  3. Patientsäkerhetsberättelse 2019 och Patientsäkerhetsplan 2020
  Diarienummer SKAS 2020-00097
   
  Delegeringsärenden
  1. Anmälan av delegeringsbeslut 21 feb 2020 Diarienummer SKAS 2020-00069
   
  Anmälningsärenden
  1. Föreläggande med vite Diarienummer SKAS 2019-00002
  2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Tilläggsöverenskommelse 2020 och 2021 med styrelsen för Regionhälsan om sjukvårdens larmcentral Diarienummer SKAS 2020-00077
  3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Rättelse av hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut 2019-09-25, § 239 Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: Insatser inom området psykisk hälsa 2020 Diarienummer SKAS 2020-00078
  4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Bifallen motion om kartläggning av prehospital akutpsykiatrisk resurs Diarienummer SKAS 2020-00080
  5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Bifallen motion om Västra Götalandsregionens strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Diarienummer SKAS 2020-00082
  6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Resurser till sjukhusens barn- och ungdomspsykiatri med anledning av RMR om Ansvarsfördelning och samverkan mellan barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering från 2014 Diarienummer SKAS 2020-00083
  7. Revisorskollegiets beslut om Granskningsrapport: Sjukhusstyrelsernas arbetsmiljöansvar Diarienummer SKAS 2020-00091
  8. Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 21 januari 2020 - Övergripande regional logistik- och försörjningsstrategi Diarienummer SKAS 2020-00093
  9. Regionstyrelsens beslut om Slutlig fördelning av budget för ersättning av produktion över tak till sjukhusen 2019 Diarienummer SKAS 2020-00095
   
  Information
  A. Information från verksamhetsområde M2, medicin och S1, stöd och service
  B. Studiebesök vid rättspsykiatrin SkaS Falköping
  C. Effektivare bemanning
  D. Åtgärdsplan 2020
  E. Ekonomi och produktion
  F. Kvalitet och patientsäkerhet
  G. Omställningsarbete
  H. Arbetsmiljö
  I. 1177 e-tjänster
  J. Sjukhusdirektörens information

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.
Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62