Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde. Tid: Kl. 10:00 - 16:00

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum
  • Eventuella beslut om närvarorätt
  • Eventuella beslut om yttranderätt
  • Anmälan om jäv
  • Eventuella ärenden som kommer till eller stryks
     

Beslutsärenden

1. Tidplan 2020 för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2019-00001

2. Vårdöverenskommelse 2020 mellan styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Diarienummer SKAS 2019-00460

3. Serviceöverenskommelse 2020 mellan Skaraborgs Sjukhus och Regionservice

Diarienummer SKAS 2019-00517

4. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) med flera 5. om mottagning för våldtagna

Diarienummer SKAS 2019-00391

6. Remissyttrande - Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende

Diarienummer SKAS 2019-00437

 

 

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 24 okt 2019

Diarienummer SKAS 2019-00055

 

Anmälningsärenden

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Utredning om åtgärder för ökad tillgänglighet till ambulanssjukvård

Diarienummer SKAS 2019-00491

2. Regionstyrelsens beslut om Tillkommande statsbidrag 2019

Diarienummer SKAS 2019-00492

3. Regionstyrelsens beslut om Begäran om godkännande att avbryta pågående upphandling för ombyggnad av mottagningsblocket, huvudetapp 2, inkl PCB-sanering etapp 3, Skaraborgs Sjukhus Skövde

Diarienummer SKAS 2019-00493

4. Regionstyrelsens beslut om Riktlinje för behandling av personuppgifter i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2019-00494

5. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Utredning om konsekvenser till följd av nedläggning av Smärtkliniken S:t Olof i Falköping

Diarienummer SKAS 2019-00496

6. Regionstyrelsens beslut om Riktlinje för samråd mellan nämnder och styrelser

Diarienummer SKAS 2019-00497

7. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Regionalt direktiv angående vårdhygienisk verksamhet i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2019-00511

8. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: Insatser inom området psykisk hälsa 2020

Diarienummer SKAS 2019-00512

9. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Satsningar inom specialistpsykiatrin i Västra Götalandsregionen - fördelning av medel 2020

Diarienummer SKAS 2019-00513

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Komplettering Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård 2019: En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivning och rehabiliteringsprocess

Diarienummer SKAS 2019-00514

11. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Fördelning av statsbidrag om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2020

Diarienummer SKAS 2019-00515

12. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Principer för finansiering av satsningar i vården

Diarienummer SKAS 2019-00516

13. Regionstyrelsens beslut om Nya statsbidrag hälso- och sjukvården 2020

Diarienummer SKAS 2019-00519

14. Regionstyrelsens beslut om Koncentration av öppenvårdsmottagningen Hud på Sjukhuset i Mariestad till Skaraborgs Sjukhus, Skövde.

Diarienummer SKAS 2019-00520

 

Information

A. Jouruppdrag SkaS

B. Avstämning av åtgärdsplaner från verksamhetsområde K3 och M3

C. Sommarutvärdering 2019

D. Information om ekonomi

E. Information om omställningsarbetet

F. Ytterligare åtgärder för ekonomi i balans - Redovisning av genomförda åtgärder och tidplan för ej genomförda beslutade åtgärder

G. Information om kvalitetsarbetet

H. Nationell högspecialiserad vård (NHV)

I. Sjukhusdirektörens information

J. Information från presidiet

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.
Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62