Plats: Distansmöte, Tid: Kl. 09:30 - 15:00

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Eventuella beslut om närvarorätt

Eventuella beslut om yttranderätt

Anmälan om jäv

Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Serviceöverenskommelse (SÖK) 2021 mellan Skaraborgs Sjukhus och Regionservice

Diarienummer SKAS 2020-00554

2. Delårsrapport augusti 2020 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00556

3. Investeringsplanering och flytt till nya lokaler på Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00558

4. Vårdöverenskommelse (VÖK) 2021 samt tilläggsöverenskommelse (TÖK) 2021:1

Diarienummer SKAS 2020-00533

5. Yttrande över förslag till policy för Västra Götalandsregionens ägande av fastigheter

Diarienummer SKAS 2020-00364

6. Remiss Mål för social hållbarhet 2030

Diarienummer SKAS 2020-00509

7. Revidering av plan för intern kontroll 2020

Diarienummer SKAS 2020-00385

8. Tidplan 2021 för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00001

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 24 september 2020

Diarienummer SKAS 2020-00069

Anmälningsärenden

1. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Förlängning av tillfälliga förändringar av tillämpning av sjukreseregelverket med anledning av covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00245

2. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Förlängning av tillfällig förändring av tillämpningsanvisning om borttagen patientavgift för sent avbokat besök samt för ersättning avseende väntetid mer än 30 minuter (med anledning av covid-19)

Diarienummer SKAS 2020-00246

3. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Förlängning av tillfällig förändring av hembesökstillägg för personer som är 70 år eller äldre samt för riskgrupper

Diarienummer SKAS 2020-00255

4. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Förlängning av tillfällig ändring av regelverk för sjukresor med anledning av covid-19 för resor från öarna i Västra Götalandsregionens skärgård

Diarienummer SKAS 2020-00424

5. Regiondirektörens beslut om Prioritering av möteslokaler i Regionens hus - komplettering av beslut

Diarienummer SKAS 2020-00484

6. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård

Diarienummer SKAS 2020-00528

7. Regionstyrelsens beslut om Åtgärder gentemot externa parter med anledning av covid-19, uppföljning av regionstyrelsens beslut 14 april 2020

Diarienummer SKAS 2020-00532

8. Expedierat Protokollsutdrag från HSS den 2 september 2020 - § 199 Fördelning av medel för ökade läkemedelskostnader 2021

Diarienummer SKAS 2020-00540

9. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Bifallen motion av Marianne Berntsson (D) om utredning av obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin

Diarienummer SKAS 2020-00542

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Utveckling av neurologin i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00543

11. Brev från Parkinsonföreningen Skaraborg

Diarienummer SKAS 2020-00560

12. Svar till Parkinsonföreningen Skaraborg

Diarienummer SKAS 2020-00560

13. Svar på Regionarkivets tillsynsbeslut

Diarienummer SKAS 2019-00462

Information

A. Statistik Närsjukvårdsteam

B. Information från verksamhetsområde M5 - Psykiatri

C. Uppföljning VÖK 2020 inklusive vårdproduktion

D. Kvalitet och patientsäkerhet

E. Effekt åtgärdsplan läkemedel t.o.m. augusti 2020

F. Ny ledningsstruktur

G. Beslut HSNÖ, tillgänglighet BUM och kvinnosjukvård

H. Covid-19 - Nya normala

I. Omställningsarbete

J. Arbetsmiljö

K. Sjukhusdirektörens information

L. Information från presidiet

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.
Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62