Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 09:30 – 15:00

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1. Prioritering utbildningstjänster för sjuksköterskor

Diarienummer SKAS 2020-00700

2. Patientsäkerhetsplan och handlingsplan 2021

Diarienummer SKAS 2021-00114

 

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut den 25 feb 2021

Diarienummer SKAS 2021-00067

 

Anmälningsärenden

1. Regionstyrelsens beslut om - Initiativärende (S) – Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån

Diarienummer SKAS 2021-00070

2. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Behovsöversyn - omhändertagande av dialyspatienter i östra hälso- och sjukvårdsnämndens närområde

Diarienummer SKAS 2021-00080

3. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om - Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård

Diarienummer SKAS 2021-00081

4. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin

Diarienummer SKAS 2021-00082

5. Personalutskottets beslut om Reviderat uppdrag för VGR Akademin – en

regiongemensam verksamhet för kompetensutveckling och lärande

Diarienummer SKAS 2021-00088

6. Personalutskottets förslag till beslut om VGR Akademins verksamhetsplan 2021-2022

Diarienummer SKAS 2021-00088

7. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Solidarisk finansiering av extremt dyra läkemedel 2021

Diarienummer SKAS 2021-00090

8. Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021

Diarienummer SKAS 2021-00095

9. Året med pandemin - ny rapport från patientnämnderna

Diarienummer SKAS 2021-00106

 

Information

A. Patientsäkerhetsberättelse 2020

B. Rapport och beslut – uppdrag öka tillgängligheten inom BUP

C. Status/förklaring till väntande BUP

D. Prioriterade ST-tjänster 2022

E. Information om palliativ vård

F. Statusuppdatering landningsplats SkaS Lidköping

G. Vårdplatsstruktur

H. Uppföljning åtgärder för ekonomi i balans

I. Effekt åtgärdsplan läkemedel 2020 och åtgärdsplan läkemedel 2021

J. Kvalitet och patientsäkerhet

K. Omfallsplan

L. Omställningsarbetet

M. Ekonomi och produktion

N. Inspel VÖK 2022-2023

O. Covid -19/Nya normala

P. Arbetsmiljö

Q. Sjukhusdirektörens information

R. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62