Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde. Tid: Kl. 10:00 - 16:00

Inledande formalia

  • Mötets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerare
  • Justeringsdatum
  • Eventuella beslut om närvarorätt
  • Eventuella beslut om yttranderätt
  • Anmälan om jäv
  • Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Revidering av tidplan 2020 för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2019-00001

2. Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus 2019

Diarienummer SKAS 2020-00054

3. Remissyttrande - Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2019-00602

4. Yttrande över förslag till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland

Diarienummer SKAS 2019-00603

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 28 jan 2020

Diarienummer SKAS 2020-00069

Anmälningsärenden

1. Beslut från arvodesberedningens sammanträde den 9 december 2019 - Uppräkning av grundarvode för regionråd per 1 januari 2020

Diarienummer SKAS 2019-00309

2. Regionstyrelsens beslut om Analys av samordning av prehospital verksamhet

Diarienummer SKAS 2019-00614

3. Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens riktlinjer för representation 2019-2024

Diarienummer SKAS 2019-00615

4. Regionstyrelsens beslut om Uppdrag om att tydliggöra definition och hantering av religiöst neutrala rum i Västra Götalandsregionens sjukhus

Diarienummer SKAS 2019-00617

5. Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens deltagande under Almedalsveckan 2020

Diarienummer SKAS 2019-00619

6. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Utökad beställning mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2020

Diarienummer SKAS 2019-00651

7. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Återrapportering om handlingsplan för närsjukvårdsteam på Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2019-00652

8. Skrivelse från Essunga kommun till regionstyrelsen angående insatstider för akut livshotande symtom

Diarienummer SKAS 2019-00653

9. Uppdragshandling Utredning av den rättspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2019-00658

10. Personalutskottets beslut om Regiongemensam plan för kompetensförsörjning för Västra Götalandsregionen 2020

Diarienummer SKAS 2019-00659

11. Personalutskottets beslut om Kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och BMA 2020

Diarienummer SKAS 2019-00660

12. Personalutskottets beslut om Fördelning av medel för den förstärkta yrkesintroduktionen och kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare 2020

Diarienummer SKAS 2019-00661

13. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Sjukvård i Västra Götalandsregionen 2019 - med fokus på sjukhusbaserad vård – resultat från Verksamhetsanalys och Kvartalen

Diarienummer SKAS 2019-00664

14. Regionfullmäktiges beslut om Åtgärder med anledning av vårdöverenskommelse 2020

Diarienummer SKAS 2019-00668

15. Regionfullmäktiges beslut om Revidering av Klimatväxlingsprogram

Diarienummer SKAS 2019-00669

16. Regionfullmäktiges beslut om Västra Götalandsregionens policy för representation 2019-2024

Diarienummer SKAS 2019-00672

17. Regionfullmäktiges beslut om Motion av Heikki Klaavuneimi (SD) om att inrätta en regional ambulansorganisation i Västra Götaland

Diarienummer SKAS 2019-00673

18. Remissbrev Motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården

Diarienummer SKAS 2019-00678

19. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om E-tjänster - finansiering och ekonomiskt stöd till förvaltningar under 2020

Diarienummer SKAS 2019-00680

20. Regionstyrelsens beslut om Fördelning av statsbidragen Cancervård samt psykisk hälsa 2020

Diarienummer SKAS 2020-00040

21. Regionstyrelsens beslut om Ändrad förvaltningstillhörighet för Tillgänglighetsdatabasen

Diarienummer SKAS 2020-00041

22. Regiondirektörens beslut om Regelverk för brutet tak 2020

Diarienummer SKAS 2020-00060

Information

A. Lägesrapport BUP

B. Lägesrapport Närsjukvårdsteam

C. Vårdplatsstruktur och effektiv bemanning

D. Sommarplaneringsprocessen

E. Information från verksamhetsområde K1, Bild- och funktionsmedicin och K4, Ortopedi

F. Omställningsarbete

G. Ekonomiredovisning

H. Kvalitet och patientsäkerhet

I. Sjukhusdirektörens information

J. Information från presidiet

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Bifogade filer

 ReleaseKontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62