Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 – 12:30

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

 

Beslutsärenden

1. Handlingsplan ekonomi och verksamhet i balans 2022

Diarienummer SKAS 2021-00256

2. Utökad månadskommentar 2021-03 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2021-00263

 

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 29 apr 2021

Diarienummer SKAS 2021-00067

 

Anmälningsärenden

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Upphävande av hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut 2020-12-09, § 323 om egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19

Diarienummer SKAS 2020-00458

2. Regionstyrelsens beslut om - Utvärdering av Västra Götalandsregionens hantering av Coronapandemin

Diarienummer SKAS 2020-00563

3. Regionstyrelsens beslut om Extra ersättning med anledning av Covid-19

Diarienummer SKAS 2021-00239

4. RÄTTELSE Sv: Beslut från personalutskottet - Avlastning och återhämtning för sjukvårdens medarbetare

Diarienummer SKAS 2021-00246

5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Fördelning och användning av statsbidrag för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 2021

Diarienummer SKAS 2021-00252

6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Regionala riktlinjer för att minska antalet uteblivna besök

Diarienummer SKAS 2021-00253

7. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Uppdrag om genomlysning av ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00254

8. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Införande av tarmcancerscreening

Diarienummer SKAS 2021-00255

9. Regionfullmäktiges Beslut om Västra Götalandsregionens årsredovisning och bokslutsdispositioner 2020

Diarienummer SKAS 2021-00269

10. Regionfullmäktiges Beslut om Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2020 års verksamhet

Diarienummer SKAS 2021-00270

11. Regionfullmäktiges Beslut om Namnbyte Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2021-00271

12. Regionfullmäktiges Beslut om Mål för social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter

Diarienummer SKAS 2021-00272

13. Regionfullmäktiges Beslut om Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter

Diarienummer SKAS 2021-00274

14. Regionfullmäktiges Beslut om Införande av remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utförs som en fristående vårdtjänst

Diarienummer SKAS 2021-00287

 

Information

A. Förbättringsarbete för ökad produktivitet

B. Omställningsarbetet

C. Uppdrag vårdplatser

D. Covid-19/Nya normala

E. Krisstödsorganisation SkaS och information om TiB-funktionen

F. Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP

G. Uppföljning bisysslor

H. Upphandling av bemanningsföretag

I. Arbetsmiljö

J. Kommunikation

K. Kvalitet och patientsäkerhet

L. Sjukhusdirektörens information

M. Information från presidiet


Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.Kontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62