Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde, Tid: Kl. 09:30 – 14:30

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Fastighetsöverenskommelse (FÖK) 2021 mellan Skaraborgs Sjukhus och Västfastigheter

Diarienummer SKAS 2020-00553

2. Överenskommelse mellan Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset om regional laboratoriemedicin 2021

Diarienummer SKAS 2020-00562

3. Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter

Diarienummer SKAS 2020-00508

4. Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00534

5. Förändring av utbudspunkt gällande somatiska slutenvårdsverksamheten inom ortopedi och medicin

Diarienummer SKAS 2020-00631 

Delegeringsärenden

1.Anmälan av delegeringsbeslut 29 oktober 2020 Diarienummer SKAS 2020-00069

Anmälningsärenden

1. Beslut

Diarienummer SKAS 2019-00420

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Lägesrapport alarmeringstjänsten

Diarienummer SKAS 2020-00381

3. Regionstyrelsens beslut om Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin, Uppdragshandling Diarienummer SKAS 2020-00563

4. Regionstyrelsens beslut om Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2021

Diarienummer SKAS 2020-00564

5. Regionstyrelsens beslut om Riktlinje Kompetensutveckling och lärande i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00565

6. Ordinerad egenmonitorering IBD-home, ersättningsmodell och -nivå 2021

Diarienummer SKAS 2020-00567

7. Regionstyrelsens beslut om Ansökan angående nationell högspecialiserad vård avseende avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning

Diarienummer SKAS 2020-00568

8. Regionstyrelsens beslut om Ansökan angående nationell högspecialiserad vård inom vårdområdet fosterterapi Diarienummer SKAS 2020-00569

9. Regionstyrelsens beslut om Ansökan angående nationell högspecialiserad vård vid prolaps och urininkontinens Diarienummer SKAS 2020-00570

10. Regionstyrelsens beslut om Ansökan angående nationell högspecialiserad vård vid moyamoya sjukdom och syndrom Diarienummer SKAS 2020-00571

11. Regionstyrelsens beslut om Ansökan angående nationell högspecialiserad vård vid preimplantatorisk genetisk diagnostik

Diarienummer SKAS 2020-00572

12. Östra patientnämndens beslut om Patientnämndernas rapport: Unga vuxna – patientberättelser om den psykiatriska specialistvården i Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2020-00575

Föredragningslista från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2020-10-29 

13. Personalutskottets Beslut om Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor i specialist- och barnmorskeutbildningar 2021 Diarienummer SKAS 2020-00579

14. Personalutskottets beslut om Kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker 2021

Diarienummer SKAS 2020-00580

15. Personalutskottets beslut om Kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker 2021

Diarienummer SKAS 2020-00581

16. Personalutskottets beslut om Kompetensutvecklingsstrategi för psykologer – fortsatt satsning

Diarienummer SKAS 2020-00583

17. Regionfullmäktiges beslut om Bemyndigande till regionstyrelsen med anledning av behovet av tillgänglighetsåtgärder för att nå målet om att uppfylla vårdgarantin

Diarienummer SKAS 2020-00604

18. Hälso- och sjukvårdsnämndens Beslut om Vårdöverenskommelse 2021 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00605

19. Regionfullmäktiges beslut om Ledamot i styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Diarienummer SKAS 2020-00606

20. Regionstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

Diarienummer SKAS 2020-00623

21. Regionstyrelsens beslut om Reviderad riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar Diarienummer SKAS 2020-00624

22. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om en förändring av utbudspunkt med slutenvårdsverksamhet inom ortopedi och medicin.

Diarienummer SKAS 2020-00631

23. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Tilläggsöverenskommelser 2021 mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och berörda sjukhusstyrelser om sprututbytesverksamhet (förlängning)

Diarienummer SKAS 2020-00632

24. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020–2025 Diarienummer SKAS 2020-00633

25. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan

Diarienummer SKAS 2020-00634 

Information

A. BUP

B. Beslut från JO angående BUP

C. Information från verksamhetsområde M4 – Akutmottagning Skövde, Ambulansen SkaS, AVA

D. Närvårdscentrum Mariestad

E. Kvalitet och patientsäkerhet

F. Covid -19 – inklusive uppföljning

G. Omställningsarbetet

H. Ekonomi och produktion

I. Uppföljning av ytterligare åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans

J. Arbetsmiljö

K. Sjukhusdirektörens information

L. Information från presidiet

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.


Bifogade filer

 ReleaseKontakt


Presstjänst Kommunikationsenheten

presstjansten@vgregion.se

0500-431000

Michael Malmborg

Kommunikationschef

michael.malmborg@vgregion

0500-47 83 29

Jan Nyman

Kommunikatör

jan.x.nyman@vgregion.se

070-254 41 62